Концепції і технології евристичного навчання всучасній педагогічній науці США

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
З’ясовано концептуальні основи, етапи розвитку евристичного навчання в американській педагогіці. Виокремлено сутнісні характеристики технологій евристичного навчання – складної нелінійної системи з пріоритетами пізнавально-творчої самостійної діяльності, стратегічна мета якої – створення особистісно значимого освітнього продукту. Виявлено джерельні першооснови концептуальних ідей і технологій евристичного навчання, серед яких – теоретичні засади гуманістичної і креативної педагогіки, теорія і практика творчої самореалізації особистості, сократівські і сучасні ідеї діалогової взаємодії у навчанні. Обґрунтовано положення, що у процесі розвитку евристичних технологій вони збагачувались такими важливими складовими як спрямованість на самостійну творчість у навчанні, нові принципи, форми, методи і механізми пізнавально-творчої діяльності. Узагальнено американський досвід застосування технологій евристичного навчання у вищій освіті США. Проведено порівняльний аналіз концептуальних основ і технологій евристичного навчання у США, Росії та в Україні. Схарактеризовано організаційно-дидактичні можливості творчого застосування американського досвіду використання евристичних технологій для оптимізації навчального процесу, організаційно-педагогічного вдосконалення інноваційних технологій в сучасних вищих навчальних закладах України.
In American pedagogy Conceptual bases, stages of heuristic learning development in American pedagogy are researched. Essential characteristics of heuristic learning as a complex nonlinear system with priorities of cognitive-creative independent activity, a strategic goal of which is creation of a meaningful for a personality educational product are found out. Fundamental principles of conceptual ideas and heuristic learning technologies such as theoretical backgrounds of humanistic and creative pedagogy, theory and practice of personality’s self-realization, Socratic and modern ideas of dialogical interaction in learning are identified. It is stated that in the process of heuristic technologies development they were being enriched by such main components as independent creativity directions in learning, new principles, forms, methods and mechanisms of student’s cognitive creative activity. American experience of using heuristic technologies in higher education of the USA is summarized. Comparative analysis of conceptual bases and heuristic learning technologies of the USA, Russia and Ukraine is carried out. Organizational and didactic opportunities of creative application of American experience of heuristic technologies for the optimization of a learning process, organizational and pedagogic improvement of innovative technologies in modern higher educational establishments of Ukraine are determined.
Опис
Ключові слова
концепції і технології, евристична технологія навчання, педагогічна наука США, творча самореалізація, освітній продукт, інноваційні технології, conceptions and technologies, heuristic technology of learning, pedagogical science of the USA, creative self-realization, educational product, innovative technologies
Бібліографічний опис
Сірик, Л. М. Концепції і технології евристичного навчання в сучасній педагогічній науці США [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Л. М. Сірик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 20 с.