Екогеософія – геософія антропогенізованого ландшафту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
Визначено, що той чи інший спосіб ландшафтно-етнічної взаємодії – природний або штучний – зумовлений характером поведінки людської спільноти в природному середовищі. Гармонійних взаємин людини з довкіллям можна досягти за умови «буття-в-ландшафті», спрямованого на раціональну організацію ландшафту, а не підпорядкування його компонентів суб'єктивним інтересам і потребам суспільства.
Determined that one or another way of landscape-ethnic interaction - natural or artificial - is caused by the behavior of the human community in natural environment. Harmonious relationship between man and the environment can be achieved by "being-in-the landscape", aimed at the rational organization of the landscape, but not subordination his components by subjective interests and needs of society.
Опис
Ключові слова
географія, geography, геософія, geosophy, ландшафт, landscape
Бібліографічний опис
Кисельов, Ю. О. Екогеософія – геософія антропогенізованого ландшафту [Текст] / Ю. О. Кисельов // Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : збірник матеріалів круглого столу, (7 жовтня, Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; упоряд. А. О. Корнус. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – С. 23–25.