70-річний ювілей професора Бориса Миколайовича Нешатаєва

Анотація
У 2017 році виповнюється 70 років з дня народження Бориса Миколайовича Нешатаєва, доктора географічних наук, професора Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, фізико-географа, геоморфолога, дослідника природи Сумщини. Висвітлено життєвий і науковий шлях вченого.
В 2017 году исполняется 70 лет со дня рождения Бориса Николаевича Нешатаева, доктора географических наук, профессора Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко, физико-географа, геоморфолога, исследователя природы Сумщины. Освещены жизненный и научный путь ученого.
Іn 2017, Boris Nikolaevich Neshataev, Doctor of Geographical Sciences, Professor of the Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, physical-geographer, geomorphologist, researcher of Sumy region is 70 years old. The life and scientific path of the scientist are highlighted.
Опис
Ключові слова
Нешатаєв Б. М., Neshataev B. M., науковий доробок, scientific work, життєвий шлях, way of life, географія, geography
Бібліографічний опис
Шарухо, І. М. 70-річний ювілей професора Бориса Миколайовича Нешатаєва [Текст] / І. М. Шарухо, В. Г. Хомяков, П. С. Лопух, А. О. Корнус // Другі Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 10-12 листопада 2017 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; [упорядник Корнус А. О.]. – Суми, 2017. – С. 3–5. – [Електронний ресурс], 1 електр. опт. диск (СD-R).