Оптимізація фізіологічного профілю учнів старших класів на заняттях з фізичної культури засобами єдиноборств

Анотація
Одним із вирішальних питань, що стоїть перед освітнім середовищем є формування ціннісного ставлення до власного здоров’я підростаючого покоління. На практиці важливого значення набуває профілатично-оздоровча спрямованість уроку фізичної культури у закладі освіти. Метою роботи було науково обґрунтувати та реалізувати оптимізацію фізіологічного профілю учнів старших класів на заняттях з фізичної культури засобами єдиноборств в умовах закладу загальної середньої освіти. Зважаючи на функціональні особливості організму старшокласників, обґрунтовано використання елементів оздоровчих єдиноборств спрямованих на оптимізацію фізіологічного профілю учнів на уроках фізичної культури. Доповнено дані попередніх досліджень про особливості підбору засобів, змісту програми та їх впливу на стан здоров’я у цілому. По завершенню дослідження у процесі повторного обстеження морфо-функціонального стану дітей старшого шкільного віку встановлено, що серед представників, що апробували оздоровчі елементи єдиноборств на уроці фізичної культури відбувся вірогідний приріст показників організму.
One of the most popular buildings of the sanctuary є the formation of a value-for-money position to the good health of a young generation. On the practical important meaning of the development of professional health improvement, directing to the lesson of physical culture at the school of education. Fundamental idea of the scientific development and implementation of optimization of the physiological profile of senior scientists in physical culture with the help of single combat in the minds. Affectionate on the functional peculiarities of the organisms of senior pupils, the victorious elements of health-related martial arts are directed to the optimization of the physiological profile of scientists at the lessons of physical culture. After the completion of the preliminaries in the process of refining the morpho-functional camp of the children of the senior school, it was established that among the representatives, they tested the health elements of single combats at the level of physical culture in the field of physical culture
Опис
Ключові слова
старшокласники, фізологічний профіль, оздоровчі єдиноборства, здоров’я, scientists of the higher classes, physiological profile, health promotion, health of children
Бібліографічний опис
Валюх, Р. В. Оптимізація фізіологічного профілю учнів старших класів на заняттях з фізичної культури засобами єдиноборств [Текст] : магістер. робота / Р. В. Валюх ; науковий керівник Ю. Л. Тонкопей. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 64 с.