Педагогічні погляди і організаційно-методична діяльність Якова Чепіги (Зеленкевича) (1900–1938 рр.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Дисертація є комплексним дослідженням у галузі історії педагогіки щодо педагогічних поглядів та організаційно-методичної діяльності Якова Чепіги (Зеленкевича) у 1900–1938 рр. Виявлено стан наукової розробленості проблеми, обґрунтовано її методолого-теоретичні орієнтири. З’ясовано змістові та організаційні засади співпраці Я. Чепіги з когортою вітчизняних педагогів-державотворців поч. ХХ ст. у визначенні шляхів розвитку національної системи освіти. Охарактеризовано педагогічні погляди Я. Чепіги як творця оригінальної концепції національної системи освіти та систематизовано їх згідно з теоретично обґрунтованими етапами (пошуково-педагогічний, публіцистично-просвітницький, управлінський, консультативно-методичний). Узагальнено досвід організаційно-методичної діяльності вченого; обґрунтовано доцільність розвитку педагогічної спадщини Я. Чепіги в сучасних умовах оновленої національної системи освіти. Окреслено перспективні напрями практичного використання педагогічної спадщини Я. Чепіги в сучасних умовах національної освіти.
The thesis is a comprehensive study in the field of History of Pedagogics which reveals the pedagogical views and organizational-methodological activity of Iakiv Chepiha (Zelenkevych) in 1900–1938. The state of the research on the problem is revealed, its methodological and theoretical orientations are grounded. Content and organizational foundations of cooperation of I. Chepiha with a cohort of native educators – state founders of the beginning of the XX century in defining the ways of development of the national education system are considered. The pedagogical views of I. Chepiha as the creator of the original concept of the national system of education are characterized and organized in accordance with theoretically justified stages (exploratory-educational, publicist-educational, managerial, advisory-methodological). The experience of organizational and methodological work of the researcher is systematized; the expediency of development of the pedagogical heritage of I. Chepiha in modern conditions of updated national education system is proved. The perspective directions of the practical use of pedagogical heritage of I. Chepiha in modern conditions of national education are described.
Опис
Ключові слова
Яків Чепіга (Зеленкевич), педагогічні погляди Я. Чепіги, етапи та напрями організаційно-методичної діяльності, напрями управлінської діяльності, національна система освіти, Iakiv Chepiha (Zelenkevych), pedagogical views of I. Chepiha, stages and directions of organizational-methodological activity, directions of managerial activity, national system of education
Бібліографічний опис
Кравчун, Н. П. Педагогічні погляди і організаційно-методична діяльність Якова Чепіги (Зеленкевича) (1900-1938 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. П. Кравчун ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 20 с.