Навчання комп’ютерному моделюванню на уроках інформатики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Кваліфікаційне дослідження присвячене розгляду проблеми навчання та виявленню методичних особливостей комп’ютерного моделюванню на уроках інформатики. У першому розділі «Комп’ютерне моделювання» висвітлено сутність понять «модель» і «моделювання», а також проаналізовано спеціалізоване програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання. У другому розділі «Особливості навчання комп’ютерному моделюванню в профільній (старшій) школі» подано аналіз навчальних програм з інформатики для старших класів та аналіз актуальних підручників з інформатики на предмет вивчення моделювання на роках інформатики, а також охарактеризовано методичні особливості навчання комп’ютерному моделюванню на уроках інформатики та подано розв’язання типових задач з моделювання разом із задачами для самостійної роботи. Практичне значення дослідження полягає в розробленні авторських дидактичних матеріалів для навчання комп’ютерному моделюванню на уроках інформатики.
The qualification study is devoted to the considerationof the problem of learning and the manifestation of methodical features of computer simulation in computer science lessons. The first section "Computer modeling" highlights the essence of the concepts "model" and "modeling", as well as analyzed specialized software for computer modeling. The second section "Peculiarities of computer modeling training in specialized (high) school" presents an analysis of computer science curriculum for high school students and analysis of current textbooks on computer science for the study of modeling on the years of computer science, as well as characterized the methodological features of teaching computer modeling in computer science lessons and presented the solution of typicalsimulation problems together with problems for independent work. The practical significance of the study lies in the development of author's didactic materials for teaching computer simulation in computer science lessons.
Опис
Ключові слова
урок інформатики, модель, комп’ютерне моделювання, computer science lesson, model, computer modeling
Бібліографічний опис
Момот, Р. А. Навчання комп’ютерному моделюванню на уроках інформатики [Текст] : магістер. робота / Р. А. Момот ; науковий керівник О. В. Семеніхіна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 79 с.