Фізична географія України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
До змісту методичних вказівок входять плани лабораторних робіт, контрольні запитання для самоперевірки засвоєння навчального матеріалу, список географічної номенклатури, перелік рекомендованої літератури для вивчення курсу, питання підсумкового контролю, тематика курсових робіт. Вказівки призначені для студентів-географів денного відділення природничо-географічного факультету. А також вони можуть бути використані студентами заочної форми навчання відділення післядипломної та додаткової освіти.
The content of methodical instructions includes plans of laboratory works, control questions for self-check of mastering of educational material, the list of the geographical nomenclature, the list of the recommended literature for studying of a course, questions of final control, subjects of course works. The instructions are intended for students-geographers of the full-time department of the Faculty of Natural Sciences and Geography. And also they can be used by students of the correspondence form of training of department of postgraduate and additional education.
Опис
Ключові слова
фізична географія, рhysical geography, Україна, Ukraine, природні комплекси, natural complexes
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Фізична географія України [Текст] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та контролю самостійної роботи студентів. Частина 1 / А. О. Корнус. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 36 с.