Сумщина в краєзнавчих дослідженнях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
До другого випуску бібліографічного покажчика увійшли публікації краєзнавчого напряму наукових співробітників, викладачів, докторантів, аспірантів та здобувачів СумДПУ за період 2004–2015 рр. Видання містить бібліографічні описи монографій, посібників, матеріалів краєзнавчих конференцій, авторефератів дисертацій, публікацій у збірниках, журналах та газетах. У покажчику найбільш повно зібрані друки, що відображають історичний, економічний, політичний та культурний розвиток регіону. Подано матеріали, що розповідають про пам’ятки історії та культури, видатних діячів краю, відомі постаті, життя і діяльність яких пов’язані з Cумщиною. Посібник адресовано дослідникам, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться краєзнавством.
The second edition of the bibliographic index includes the regional branch scientific staff ‘s publications, professors, doctoral students, postgraduates and applicants of the SumSPU for the period of 2004–2015. The publication contains bibliographic descriptions of monographs, manuals, materials of local lore conferences, dissertations, publications in collections, journals and newspapers. The index most fully assembled prints reflecting historical, economic, political and cultural development of the region. Presented materials tell about historical and cultural sights, outstanding figures of the region, well-known figures, life and activities of which are connected with Sumy region. The manual is addressed to investigators, researchers, teachers, graduate students, students, ethnographers, and anyone interested in local lore.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, вчені СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумщина, краєзнавчі дослідження, літературне краєзнавство, лінгвістичне краєзнавство, фізична культура і спорт на Сумщині, освіта і наука Сумщини, історичне краєзнавство, видатні діячи Сумщини, природні ресурси Сумщини, соціально-економічний розвиток Сумщини, культура та мистецтво Сумщини, bibliography index, scientists SSPU of A. S. Makarenko, Sumy region, local studies, literary regional studies, linguistic local studies, physical education and sports in Sumy region, education and science of Sumy region, historical local studies, outstanding figures of Sumy region, natural resources of Sumy region, socio-economic development of Sumy region, culture and art of Sumy region
Бібліографічний опис
Сумщина в краєзнавчих дослідженнях [Текст] : наукові праці викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2004–2015 рр.). Вип. 2 : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / [укладач В. В. Косенко ; відп. ред. І. О. Железняк]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 183 с.