Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4375
Title: Сумщина в краєзнавчих дослідженнях
Other Titles: Sumy Region in Local Studies
Authors: Железняк, Ірина Олександрівна
Zhelezniak, Iryna Oleksandrivna
Косенко, Валентина Василівна
Kosenko, Valentyna Vasylivna
Keywords: бібліографічний покажчик
вчені СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Сумщина
краєзнавчі дослідження
літературне краєзнавство
лінгвістичне краєзнавство
фізична культура і спорт на Сумщині
освіта і наука Сумщини
історичне краєзнавство
видатні діячи Сумщини
природні ресурси Сумщини
соціально-економічний розвиток Сумщини
культура та мистецтво Сумщини
bibliography index
scientists SSPU of A. S. Makarenko
Sumy region
local studies
literary regional studies
linguistic local studies
physical education and sports in Sumy region
education and science of Sumy region
historical local studies
outstanding figures of Sumy region
natural resources of Sumy region
socio-economic development of Sumy region
culture and art of Sumy region
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Сумщина в краєзнавчих дослідженнях [Текст] : наукові праці викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2004–2015 рр.). Вип. 2 : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / [укладач В. В. Косенко ; відп. ред. І. О. Железняк]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 183 с.
Abstract: До другого випуску бібліографічного покажчика увійшли публікації краєзнавчого напряму наукових співробітників, викладачів, докторантів, аспірантів та здобувачів СумДПУ за період 2004–2015 рр. Видання містить бібліографічні описи монографій, посібників, матеріалів краєзнавчих конференцій, авторефератів дисертацій, публікацій у збірниках, журналах та газетах. У покажчику найбільш повно зібрані друки, що відображають історичний, економічний, політичний та культурний розвиток регіону. Подано матеріали, що розповідають про пам’ятки історії та культури, видатних діячів краю, відомі постаті, життя і діяльність яких пов’язані з Cумщиною. Посібник адресовано дослідникам, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться краєзнавством.
The second edition of the bibliographic index includes the regional branch scientific staff ‘s publications, professors, doctoral students, postgraduates and applicants of the SumSPU for the period of 2004–2015. The publication contains bibliographic descriptions of monographs, manuals, materials of local lore conferences, dissertations, publications in collections, journals and newspapers. The index most fully assembled prints reflecting historical, economic, political and cultural development of the region. Presented materials tell about historical and cultural sights, outstanding figures of the region, well-known figures, life and activities of which are connected with Sumy region. The manual is addressed to investigators, researchers, teachers, graduate students, students, ethnographers, and anyone interested in local lore.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4375
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сумщина в краєзнавчих дослідженнях.pdf1,69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.