Формування кінезіологічної комнетені пості майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у процесі їх професійної підготовки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У дисертації подано теоретичне узагальнення та практичне вирішення проблеми формування кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у процесі їх професійної підготовки. Розроблено та теоретично обгрунтовано модель формування кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у процесі їх професійної підготовки, яка грунтується на комплексі методологічних підходів (професіографічного, аксіологічного, системного, праксеологічного, особистісного, інтегративного. компетеитнісного) та сукупності загал ьнодидактичних і специфічних принципів (принципи науки кінезіології та принципи врахування основ кінезіології у процесі професійної діяльності фахівців з фізичної культури і спорту'); уточнено змістові характеристики понять «кінезіологічна компетентність майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту» (складова професійної компетентності, інтегральна особистісна якість, яка формується у процесі професійної підготовки фахівця з ФКіС та відображає ціннісні поведінкові установки, прагнення до фізичного розвитку і саморозвитку, спеціальні кінезіологічні знання, професійні кінезіологічні вміння, навички, здібності, які забезпечують якісне виконання професійних завдань і сприяють підтримці і зміцненню здоров'я людини), «формування кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту» (динамічний процес якісних і кількісних особистісиих змін у майбутніх фахівців ФКіС, то відбуваються за умов їх мотивації на формування кінезіологічної компетентності як професійно пріоритетної у професійній діяльності та зорієнтований на опанування спеціальних кінезіологічних знань і вмінь.
In the dissertation the theoretical generalization and practical substantiation of the model of formation of competence in kinesiology of future specialists in physical culture and sport in the course of their professional training are given. We consider the competence in kinesiology of future specialists in physical culture and sports as a component of their professional competence characterized by a complex system of organization of knowledge, skills and experience, experience, personal qualities and professional values and manifests itself as the ability of the individual to organize motor activity, both own and other persons, through various forms and means of physical and sports activities, which promote the maintenance and strengthening of human health. Under the formation of the competence in kinesiology of future specialists in physical culture and sports, we understand the purposeful process of influencing the system of motives and values of the individual with the aim of mastering the totality of theoretical knowledge, practical skills and abilities of independent study of physical exercises and improvement of motor actions, as well as substantiation of individual rational models of motor activity and pedagogical means and programs for training motor actions and their correction and development necessary' during the professional activity of the person qualities. As structural components of the competence in kinesiology of future specialists in physical culture and sports, we isolate the epistemological component (perception. reflection and reflection of knowledge of kinesiology, as well as biomechanical modeling of motor activity); a praxeology-component (skills in kinesiology and experience of independent use of means in kinesiology in educational and initialtraining and extracurricular activities); social-behavioral component (professional motives, positions, installations, values, aspiration for perfection of professional activity in the formation of motor actions); methodical component (professionally necessary personal qualities for pedagogical interaction, adequate assessment of the process and the result of their activities, their own professional ability, the ability to construct a pedagogical process of training motor actions and their correction). Their indicators were the volume of knowledge of kinesiology; motor abilities; motivation for the professional activity of the specialist of FC&S, the need for achievements; volitional regulation, possession of teaching methods for motor activity. The generalization of the obtained results confirmed the achievement of the purpose of the dissertation research, the fulfillment of its tasks and the reliability of the hypothesis at the level of significance of 0.05.
Опис
Ключові слова
кінезіологічна компетентність, професійна підготовка, фахівці з фізичної культури і спорту, модель формування кінезіологічної компетентності, professional training, specialists in physical culture and sports, competence in kinesiology, model of forming competence in kinesiology
Бібліографічний опис
Петренко, Ю. І. Формування кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у процесі їх професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти / Петренко Юлія Іванівна ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [науковий керівник В. С. Ашанін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – 20 с.