Географія Лубенського району: природа, населення, господарство

dc.contributor.advisorКорнус Анатолій Олександровичuk_UA
dc.contributor.advisorKornus Anatolii Oleksandrovychuk_UA
dc.contributor.authorХоменко Тетяна Олександрівна
dc.contributor.authorKhomenko Tetiana Oleksandrivna
dc.date.accessioned2022-01-20T10:45:03Z
dc.date.available2022-01-20T10:45:03Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractРобота присвячена дослідженню сучасного Лубенського району як цілісної території й адміністративної одиниці. Розглянуто тектоніко-геологічну будову та корисні копалини району, наведена загальна характеристика корінних та четвертинних відкладів. Вивчено рельєф території та пов’язаних з ним процесів. Встановлено основні показники сонячної радіації, термічного режиму та зволоження. Охарактеризовано особливості атмосферної циркуляції та характер пір року. Крім того, досліджено відмінності термічного режиму та кількості опадів шляхом зіставлення даних, отриманих за різні періоди спостережень на метеостанції м. Лубни. Розглянуто внутрішні води району із характеристикою кожної групи водойм. Вивчено ґрунтово-рослинний покрив, тваринний світ та природні комплекси. Також було складено таблиці рідкісних видів рослин і тварин Лубенщини. З’ясовано загальну чисельність, густоту, розселення та національний склад населення. Проаналізовано його природний та механічний рух, також кількість шлюбів та розлучень. Вивчено статево-вікову структуру населення і чисельність трудових ресурсів. Розглянуто господарство району, а саме його промисловість з наведенням прикладів підприємств кожної галузі, сільське господарство та сферу послуг. Проведено соціологічне опитування населення Лубенського району щодо основних напрямів розвитку сфери обслуговування. Наведено приклади застосування матеріалів кваліфікаційної роботи при навчанні географії у закладах загальної середньої освіти.uk_UA
dc.description.abstractThe work is devoted to the study of the modern Lubny district as an integral territory and administrative unit. The tectonic-geological structure and minerals of the region are considered, the general characteristics of the bedrock as well as Quaternary deposits are given. The relief of the territory and the processes associated with it have been studied. The main indicators of solar radiation, thermal regime and humidification have been established. The features of the atmospheric circulation and the nature of the seasons are characterized. In addition, the differences in the thermal regime and the precipitation were investigated by comparing the data obtained for different periods of observations at the Lubny meteorological station. The internal waters of the region with the characteristics of each group of water bodies are considered. The soil and vegetation cover, fauna and natural complexes have been studied. Also compiled tables of rare species of plants and animals in Lubny district. The total number, density, settlement and ethnic composition of the population has been clarified. Its natural and mechanical movement is analyzed, as well as the number of marriages and divorces. Studied the age and sex structure of the population and the number of labor resources. The economy of the region is considered, namely its industry with examples of enterprises in each industry, agriculture and the service sector. A sociological survey of the population of Lubny district was carried out by main directions of the development of the service sector. Examples of the use of materials of qualification work in geography teaching in institutions of general secondary education are given.uk_UA
dc.identifier.citationХоменко, Т. О. Географія Лубенського району: природа, населення, господарство [Текст] : магістер. робота / Т. О. Хоменко ; науковий керівник А. О. Корнус. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 113 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11822
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectгеологічна будоваuk_UA
dc.subjectрельєфuk_UA
dc.subjectтермічний режимuk_UA
dc.subjectґрунтuk_UA
dc.subjectландшафтuk_UA
dc.subjectЛубенський районuk_UA
dc.subjectнаселенняuk_UA
dc.subjectгосподарствоuk_UA
dc.subjectсоціологічне опитуванняuk_UA
dc.subjectgeological structureuk_UA
dc.subjectreliefuk_UA
dc.subjectthermal regimeuk_UA
dc.subjectsoiluk_UA
dc.subjectlandscapeuk_UA
dc.subjectLubny districtuk_UA
dc.subjectpopulationuk_UA
dc.subjecteconomyuk_UA
dc.subjectsociological surveyuk_UA
dc.titleГеографія Лубенського району: природа, населення, господарствоuk_UA
dc.title.alternativeGeography of Lubny District: Nature, Population, Economyuk_UA
dc.typeMastersuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 3 з 3
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Кваліфікаційна р. Хоменко Т..pdf
Розмір:
1.48 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Протокол аналізу звіту подібності Хоменко Т.О..pdf
Розмір:
226.5 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Рецензія Хоменко Тетяни.pdf
Розмір:
484.12 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
2.99 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: