Джерела фінансування інноваційного розвитку України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Доведено необхідність становлення в незалежній Україні інноваційної моделі розвитку економіки, котра сприятиме модернізації виробництва, підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, покращенню експортного потенціалу країни у світовому науково-технологічному просторі, досягненню високих темпів зростання в умовах сталого економічного розвитку.
The necessity of establishing an innovative model of economic development in independent Ukraine, which will promote modernization of production, increase the competitiveness of the national economy, improve the country's export potential in the world scientific and technological space, achieve high growth in sustainable economic development.
Опис
Ключові слова
інноваційні процеси, модернізація виробництва, фінансові механізми інноваційного розвитку, фінансування, кредитування, самофінансування, innovation processes, modernization of production, financial mechanisms of innovative development, financing, crediting, self-financing
Бібліографічний опис
Сакунова, Ю. О. Джерела фінансування інноваційного розвитку України / Ю. О. Сакунова, Ковтун, Г. І. // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи : збірник тез VІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (м. Київ, 2 грудня 2020 р.). – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. – С. 192–196.