Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитномодульної системи навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У тезах зазначено про важливість самостійної роботи в умовах кредитно-модульної системи навчання. Запропоновано окремі варіанти організації самостійної роботи студентів. Зроблено висновок про те, що студент, за умови ефективної організації самостійної роботи, може вибудовувати свій власний навчальний процес, визначати індивідуальну траєкторію розвитку та самоудосконалення.
In the theses it is marked the importance of the independent work in the conditions of credit-module system of studies. Some variants of the organization of the independent work of students are offered. A conclusion is made that a student, on condition of the effective organization of the independent work, can line up his own educational process, determine the individual trajectory of development and self-perfection.
Опис
Ключові слова
самостійна робота студентів, independent work of students, навчальний процес, educational process
Бібліографічний опис
Ткач, Ю. М. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитномодульної системи навчання [Текст] / Ю. М. Ткач // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 71–72.