Migration as a Factor of Urban Space Transformation

Анотація
The growth of cities and urban population, the development of urban space as a result of improving the socio-economic standard of living of urban residents, stimulate the attractiveness of cities among migrants. This article presents the results of a study of the impact of different groups of migrants on the urban space of Kharkiv as one of the largest cities in Ukraine. Kharkiv is migratoryly attractive not only for domestic but also for international migrants. It is an indisputable fact that immigrants influence the urban space, bring elements of their own culture and traditions. This study identified the main groups of migrants arriving in Kharkiv and their general characteristics. According to the purpose of migration and the term, the impact on the urban space of the city differs. It was found that short-term migrations of internal migrants do not have a significant impact on the urban space, the reason for which is primarily the affinity of socio-cultural traditions in most regions of Ukraine. Instead, long-term international migration, especially forced migration, encourages immigrants to adapt to new conditions and, in turn, to adapt urban space to their own needs, changing it.
Зростання міст та міського населення, розвиток міського простору в результаті поліпшення соціально-економічного рівня життя міських жителів стимулюють привабливість міст серед мігрантів. У цій статті представлені результати дослідження впливу різних груп мігрантів на міський простір Харкова як одного з найбільших міст України. Харків є міграційно привабливим не лише для внутрішніх, а й для міжнародних мігрантів. Незаперечний факт, що іммігранти впливають на міський простір, вносять елементи власної культури та традицій. Це дослідження визначило основні групи мігрантів, що прибувають до Харкова, та їх загальну характеристику. Відповідно до мети міграції та терміну вплив на міський простір міста різниться. Було встановлено, що короткочасні міграції внутрішніх мігрантів не мають значного впливу на міський простір, причиною чого є насамперед спорідненість соціокультурних традицій у більшості регіонів України. Натомість довготривала міжнародна міграція, особливо вимушена, заохочує іммігрантів адаптуватися до нових умов і, у свою чергу, адаптувати міський простір до власних потреб, змінюючи його.
Опис
Ключові слова
міграція, migration, трансформація, transformation, міський простір, urban space
Бібліографічний опис
Migration as a Factor of Urban Space Transformation [Text] / O. Suptelo, M. Lohvynova, A. Kornus, L. Niemets, I. Telebienieva, I. Scryl // Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic : proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), (Granada, Spain 4–5 November, 2020) / Editor Khalid S. Soliman. – 2020. – P. 1762–1770.
Зібрання