Використання онлайн-карт в освітньому процесі з фізичної географії України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Анотація
Вивчення курсу фізичної географії України передбачає збагнення великої кількості процесів і явищ, наприклад, погодно-кліматичних чи гідрологічних, картографування вивчення, пояснення чи демонстрація яких вимагає укладання та використання онлайн-карт. За такими картами можна прослідковувати зміни картографічних показників у часі й просторі, проводити дослідження та навчання разом з демонструванням географічних об’єктів і явищ.
Studying the course of physical geography of Ukraine involves understanding a large number of processes and phenomena, for example, weather-climatic or hydrological, mapping study, explanation or demonstration of which requires the compilation and use of online maps. Such maps can be used to track changes in cartographic indicators in time and space, to conduct research and training along with the demonstration of geographic objects and phenomena.
Опис
Ключові слова
онлайн-карти, online maps, освітній процес, educational process, фізична географії України, physical geography of Ukraine
Бібліографічний опис
Корнус А. О. Використання онлайн-карт в освітньому процесі з фізичної географії України [Текст] / А. О. Корнус // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (Глухів, 20-21 жовтня 2022 р.). – Глухів, 2022. – C. 228–231.
Зібрання