Польське національне питання в контексті європейських модернізаційних процесів II пол. XIX – поч. XX ст.

Анотація
Польське національне питання серед інших національних питань вирізнялося своєю надзвичайною складністю та широкою відомістю в Європі. У даній роботі здійснено аналіз історіографії та джерельної бази дослідження, визначено становище в якому опинилися поляки після національно-визвольних повстань, висвітлено радикалізацію польських політичних партій та розкрито особливості підходів до польського національного питання в Австро-Угорщині, Німеччині та Російській імперії.
Among other national issues, the Polish national question was extremely complex and well-known in Europe. This paper analyzes the historiography and source base of the study, identifies the situation of Poles after the national liberation uprisings, highlights the radicalization of Polish political parties and reveals the peculiarities of approaches to the Polish national question in Austria-Hungary, Germany and the Russian Empire.
Опис
Ключові слова
національно-визвольні повстання, національна політика, політична партія, радикалізація, соціально-економічна модернізація, national liberation uprisings, oppression, political party, radicalization, socio-economic modernization
Бібліографічний опис
Мажар, А. В. Польське національне питання в контексті європейських модернізаційних процесів II пол. XIX – поч. XX ст. [Текст] : магістер. робота / А. В. Мажар ; науковий керівник В. В. Михтуненко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 73 с.