Adaptation of Training of Future Teacher to Professional Activity in the New Ukrainian School (on the Example of the Discipline “Current Issues of Innovative Development of Education”)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
The article is devoted to the scientific substantiation of the process of adaptation of the future teacher’s preparation to professional activity in the new Ukrainian school, namely, through the transformation of the methodological foundations of its training on the example of teaching the discipline “Current issues of innovative development of education”. In particular, the methodological foundations of formation of an innovative pupil who should possess a certain set of qualities which will allow him to be successful in the future life are covered. The methodological foundations of training an innovative teacher capable of forming an innovative pupil, ensuring implementation of the basic principles of partnership pedagogy, changing the content of education from knowledge to competence in accordance with the Concept of the new Ukrainian school are presented.
Стаття присвячена науковому обґрунтуванню процесу адаптації підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в новій українській школі, зокрема, через трансформацію методологічних основ його підготовки на прикладі викладання дисципліни «Актуальні питання інноваційного розвитку освіти». Зокрема, висвітлено методологічні основи формування майбутнім педагогом інноваційного учня, який повинен володіти певним набором якостей, що дозволять йому бути успішним в майбутньому житті. Досліджено, що за сучасними науковими даними вчитель виконує одночасно декілька ролей, зокрема: 1) коуча – хто допомагає досягти життєвої або професійної мети; 2) ментора – досвідченого й надійного товариша, порадника, наставника; 3) тьютора – хто індивідуально працює з дитиною та виявляє освітні запити, проєктує освітню діяльність, організує рефлексію, проєктує наступні кроки в освіті; 4) новатора – педагога, який приносить в інтелектуальну освітню діяльність нові ідеї; 5) модератора – людини, яка проводить соціологічні дослідження, може бути ведучим фокус-групи, адміністратором форуму, чату, соціальної мережі в Інтернеті; 6) фасилітатора, який підтримує учня в його навчальній діяльності через педагогічну взаємодію, допомагає, надихає. Представлено методологічні основи підготовки інноваційного вчителя, здатного формувати інноваційного учня, забезпечувати реалізацію основних принципів педагогіки партнерства, зміну змісту його навчання зі знаннєвого на компетентнісний підхід відповідно до Концепції нової української школи. Проведений аналіз шляхів адаптації підготовки майбутнього педагога до професійної діяльності в новій українській школі, дає можливість стверджувати, що зміна методологічних основ навчання майбутніх учителів даю можливість формувати їх професійні компетентності у вигляді здатності усвідомити сутність інноваційних перетворень у закладах загальної середньої освіти й використовувати їх у майбутній професійній діяльності як: зміна структури школи, змісту навчання учнів, запровадження педагогіки партнерства, виховання на цінностях, умотивований учитель, створення ефективного освітнього середовища тощо; здатності формувати конкурентоздатного випускника школи як всебічно розвинену особистість, здатну до критичного мислення; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя; патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення.
Опис
Ключові слова
teacher of a new Ukrainian school, innovative pupil, pedagogy of partnership, competence approach in teaching, teaching methods, information technologies of teaching, учитель нової української школи, інноваційний учень, педагогіка партнерства, компетентнісний підхід у навчанні, методи навчання, інформаційні технології навчання
Бібліографічний опис
Kryvonos, O. Adaptation of Training of Future Teacher to Professional Activity in the New Ukrainian School (on the Example of the Discipline “Current Issues of Innovative Development of Education”) [Text] / O. Kryvonos, Zh. Cherniakova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – № 2 (106). – С. 296–307. – DOI: 10.24139/2312-5993/2021.02/296-307.