Актуальні проблеми дослідження довкілля

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У виданні викладені результати досліджень конкретних об’єктів довкілля, порушуються проблеми взаємодії людини і природи та інші питання, які були представлені на ІХ Міжнародній науковій конференції, що відбулася у м. Суми та м. Охтирка (Сумська область) 25-27 травня 2021 р. Для фахівців у галузі біології, географії, екології, хімії, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, учителів та студентів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами взаємодії природи суспільства. Матеріали надруковані в авторській редакції.
The collection presents the results of research on specific environmental objects, raises issues of human-nature interaction and other issues that were presented at the IX International Scientific Conference, held in Sumy and Okhtyrka (Sumy region) May 25-27, 2021. For specialists in the field of biology, geography, ecology, chemistry, employees of state and public environmental institutions, teachers and students, as well as a wide range of readers interested in the interaction of nature of society. Materials are published in the author's edition.
Опис
Ключові слова
екологія, довкілля, охорона природи, природно-заповідні території, ecology, environment, nature protection, nature reserves
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми дослідження довкілля [Текст] : матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р., м. Суми / ред. кол.: Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін. ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 288 с.