Approaches to Understanding the Causes of Military Conflicts During the Middle Bronze Age of the Dnipro-Don Measure

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The purpose of the article is to conduct an analysis of the possible causes of the military conflicts through the prism of the proposed approaches of V. Shnirelman. Research methodology. The research is based on the methodological principle of determinism, which assumes the existence of cause-and-effect relationships between phenomena, and universalism, which is conditioned by the consideration of human reactions in ancient times based on the behavior and reactions of modern humans. The research is based on the historicalcomparative and historical-systemic method, which allow to fully realize the set goal. Scientific novelty. In the article, the question of considering the causes of military conflicts between pastoralists of the Middle Bronze Age between the Dnieper and Don rivers is updated. Solving the problems of the causes of military conflicts lies at the basis of the study of not only the military affairs of the Donetsk-Don catacomb culture, but also such issues as the technical level of the development of crafts, social stratification and economic formation. The main achievements of scientists regarding the development of the issues of the military affairs of the catacomb cultural circle are highlighted. Emphasis is placed on the main achievements of the leading researchers of the issue. An analysis of the causes of military conflicts was carried out through the approaches accumulated by V. Shnirelman. Conclusions. Analysis of the causes of the war, based on the approaches proposed by V.O. Shnirelman, testifies to the complexity of the problem. None of the proposed approaches fully reveals the causes of military conflicts. The most consistent and thorough is the neo-evolutionist approach, which proposes to consider the causes of military conflicts from the point of view of three components: organizational-structural, causal-purpose, military-technical. Taking these components into account, we can conclude that the leading cause of military conflicts is the form of economic activity, namely nomadic herding, which requires the protection or capture of new lands for livestock.
Метою статті є проведення аналізу можливих причин воєнних конфліктів крізь призму запропонованих підходів В.О. Шнірельманом. Методологія дослідження. Дослідження ґрунтується на методологічному принципі детермінізму, який передбачає наявність причинно-наслідкових зв’язків між явищами, та універсалізму, що зумовлений розглядом реакцій людини у давнину виходячи з поведінки та реакцій сучасної людини. В основі дослідження лежать історико-порівняльний та історикосистемний методи, які дозволяють у повній мірі реалізувати поставлену мету. Наукова новизна. У статті актуалізоване питання розгляду причин виникнення воєнних конфліктів скотарів середнього бронзового віку міжріччя Дніпра та Дону. Розв’язання проблематики причин воєнних конфліктів лежить в основі вивчення не тільки військової справи донецько-донської катакомбної культури, а й таких питань, як технічний рівень розвитку ремісничої справи, соціального розшарування та господарсько-економічної формації. Висвітлено головні здобутки науковців щодо розробки проблематики військової справи катакомбного культурного кола. Наголошено на основних здобутках провідних дослідників проблематики. Здійснено аналіз причин виникнення воєнних конфліктів крізь підходи, які було акумульовано В.О. Шнірельманом. Висновки. Аналіз причин війни, виходячи із підходів, запропонованих В.О. Шнірельманом, свідчить про комплексність проблеми. Жоден із запропонованих підходів повністю не розкриває причин виникнення воєнних конфліктів. Найбільш послідовним і ґрунтовним є неоеволюціоністський підхід, який пропонує розглядати причини воєнних конфліктів з точки зору трьох складових: організаційно-структурного, причинно-цільового, військово-технічного. Ураховуючи ці складові можна дійти висновку, що провідною причиною виникнення воєнних конфліктів є форма господарської діяльності, а саме кочове скотарство, що вимагає охорону чи захоплення нових угідь для худоби.
Опис
Ключові слова
Bronze Age, Donetsk-Don catacomb culture, military affairs, causes of military conflicts, бронзова доба, донецько-донська катакомбна культура, військова справа, причини воєнних конфліктів
Бібліографічний опис
Dubiaha А. Approaches to Understanding the Causes of Military Conflicts During the Middle Bronze Age of the Dnipro-Don Measure [Теxt] / А. Dubiaha // Консенсус : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – 2023. – № 2. – С. 32–42. – DOI: 10.31110/consensus/2023-02/032-042
Зібрання