Інноваційні технології у формуванні професійної компетентності фахівців культурологів

Ескіз недоступний
Дата
2020-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain
Анотація
В даній роботі зазначено, що в умовах глобалізації, що супроводжується уніфікацією духовних процесів, актуальною стає проблема поліпшення якості саме культурної освіти. Також визначено, що організація соціальних і культурних процесів в українському соціумі є однією із складових роботи культурологів і спрямована на задоволення потреб людей у культурному розвитку, саморозвитку та творчості. Звісно ж, що в такій ситуації особистість культуролога, його рівень теоретичної підготовки і практичний досвід набувають надзвичайного значення, що наразі виражається у категорії «професійна компетентність». В роботі також зазначено, що одним із визначень цього поняття є розуміння компетентності як якості спеціаліста, що ґрунтується на теоретичних знаннях, уміннях і навичках, засобах діяльності та ціннісно-суттєвих орієнтаціях, єдність когнітивної і діяльнісної складових, соціокультурних, особистісних характеристик та досвіду. Професійна компетентність відображає наявний у спеціаліста духовний та інтелектуальний потенціал і уміння його використовувати при вирішенні практичних завдань.
In this paper, it is noted that in the context of globalization, accompanied by the unification of spiritual processes, the problem of improving the quality of cultural education is urgent. It is also determined that the organization of social and cultural processes in the Ukrainian society is one of the components of the work of cultural scientists and is aimed at meeting the needs of people in cultural development, self-development and creativity. Of course, in such a situation, the personality of the culturologist, his level of theoretical background, and practical experience are of paramount importance, which is now reflected in the category of "professional competence". The paper also states that one of the definitions of this concept is the understanding of competence as a specialist, based on theoretical knowledge, skills, means of activity and value-essential orientations, unity of cognitive and activity components, socio-cultural, personality. Professional competence reflects the spiritual and intellectual potential of a specialist and the ability to use it when solving practical problems.
Опис
Ключові слова
культурологія, підготовка фахівців, інноваційні технології, формування професійної компетентності, cultural studies, training of specialists, innovative technologies, formation of professional competence
Бібліографічний опис
Єпик, Л. І. Інноваційні технології у формуванні професійної компетентності фахівців культурологів [Текст] / Л. І. Єпик, О. В. Коваленко // Eurasian Scientific Congress : Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference Barcelona, Spain 19–21 April 2020. – Barcelona : Barca Academy Publishing, 2020. – P. 323–330.