Застосування оздоровчих технологій в умовах дошкільного закладу для профілактики кіфотичної постави у дітей

Анотація
Під час цілеспрямованих оглядах дітей лікарями-ортопедами вже у молодшому шкільному віці різні види порушень постави спостерігаються майже у 75 - 80% дітей, а серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів цей показник досягає 90%. Тому метою роботи було наукове обґрунтування, розробка та впровадження оздоровчих технологій для профілактики кіфотичної постави у дошкільнят старшого віку в умовах закладу. Розроблено та апробовано алгоритм застосування оздоровчих технологій в умовах ДНЗ для дітей дошкільного віку із змінами постави у сторону збільшення кіфозу. До технологій включено рухову активність, загартовування, дихальні вправи зі змінами тривалості фаз вдоху та видоху. У процесі дослідження виявлено тенденцію до зниження кількості дітей зі збільшенням вершини кіфозу у грудному відділі хребта, відмічено збільшення ряду функціональних показників дихальної, серцево-судинної , систем. Вірогідні зміни виявлено відносно функціонального стану м’язів тулуба, покращення функції органів дихання та зміна біомеханічної проекції постави
The during targeted examinations of children by orthopedists at an early school age, various types of posture disorders are observed in almost 75 - 80% of children, and among graduates of secondary schools, this figure reaches 90%. Therefore, the aim of the work was scientific substantiation, development and implementation of health technologies for the prevention of kyphotic posture in older preschoolers in the institution. An algorithm for the application of health-improving technologies in the conditions of primary schools for preschool children with posture changes in the direction of increasing kyphosis has been developed and tested. Technologies include motor activity, hardening, breathing exercises with changes in the duration of the phases of inhalation and exhalation. The study revealed a tendency to reduce the number of children with an increase in the peak of kyphosis in the thoracic spine, there was an increase in a number of functional indicators of the respiratory, cardiovascular and systems. Probable changes were found in relation to the functional state of the torso muscles, improvement of respiratory function and changes in the biomechanical projection of posture.
Опис
Ключові слова
дошкільний заклад, кіфотична постава, оздоровчі технології, preschool children, kyphotic posture, health technologies
Бібліографічний опис
Удовиченко, В. О. Застосування оздоровчих технологій в умовах дошкільного закладу для профілактики кіфотичної постави у дітей [Текст] : магістер. робота / В. О. Удовиченко ; науковий керівник Ю. Л. Тонкопей. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 69 с.