Академічна культура дослідника в освітньому просторі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-05
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У збірнику представлено узагальнені результати досліджень учасників усеукраїнської науково-практичної конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі». Проблематика наукових розвідок: академічна культура – основа дослідницького навчання; формування академічної культури дослідника в освітньому просторі вищої та загальноосвітньої школи; академічне письмо, інформаційна, мовна культура дослідника, актуальні проблеми досліджень молодих науковців. Академічна культура розглядається культура навчання в університеті, цінності, традиції, норми, правила проведення наукового дослідження, культура толерантності, що формується в культурно-освітньому просторі навчального закладу. Збірник рекомендовано для широкого кола фахівців, які цікавляться проблемами освіти.
The book presents summarized results of research participants All-Ukrainian Scientific-Practical Conference "Culture Academic Researchers in the Educational Space." The issue of scientific studies: academic culture – is the basis of a research study; forming an academic culture researcher in educational space of higher and secondary schools; academic writing, informational language culture researcher, current research of young scientists. Academic culture is the culture at university, values, traditions, norms, rules, scientific research, and culture of tolerance, which is formed in the cultural and educational space of the institution. The collection is recommended for wide circle of specialists interested in the problems of education.
В сборнике представлены обобщенные результаты исследований участников всеукраинской научно-практической конференции «Академическая культура исследователя в образовательном пространстве». Проблематика научных исследований: академическая культура – основа исследовательского обучения; формирование академической культуры исследователя в образовательном пространстве высшей и общеобразовательной школы; академическое письмо, информационная, языковая культура исследователя, актуальные проблемы исследований молодых ученых. Академическая культура рассматривается как культура обучения в университете, ценности, традиции, нормы, правила проведения научного исследования, культура толерантности, которая формируется в культурно-образовательном пространстве учебного заведения. Сборник рекомендован для широкого круга специалистов, интересующихся проблемами образования.
Опис
Ключові слова
академічна культура, дослідник, дослідницьке навчання, культура навчання, університет, culture аcademic, researchers, research participants, culture researcher, академическая культура, научные исследования, исследовательское обучение, культура обучения, университет
Бібліографічний опис
Академічна культура дослідника в освітньому просторі [Текст] : збірник матеріалів І Усеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Суми, 18 травня 2017 року) / за ред. О. М. Семеног, О. В. Семеніхіної. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Випуск 1. – 239 с.