Особливості формування англомовної стереотипної картини світу

Анотація
У магістерській роботі «Особливості формування англомовної стереотипної картини світу» здійснено теоретичне обґрунтування та аналіз лексико-семантичних особливостей реалізації стереотипів на матеріалі англійських медіатекстів.
The master's thesis «The formation of English stereotypical world representation» carried out theoretical justification and analysis of lexical and semantic features of the implementation of stereotypes on the material of English media texts.
Опис
Ключові слова
stereotype, world representation, English media texts, стереотип, картина світу, англійські медіа тексти
Бібліографічний опис
Дробот, М. Ю. Особливості формування англомовної стереотипної картини світу [Текст] : магістер. робота / М. Ю. Дробот ; науковий керівник В. І. Школяренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 101 с.