The Use of Information and Communication Technologies and Visualization of Learning Material for the Interest of Future Teachers in Problems of Mathematical Statistics

Анотація
The authors demonstrate a possible method of the interest of the future math, physics and computer science teachers in the mathematical statistics problems by the tools of the programming and use of mathematical software. The applied task is proposed. The flow chart of the visualization of the algorithm for its solution was created based on awareness of the essential theory. The process of this task solving and the design of the answer, using Java programming and the system of computer mathematics Maple, is described. The final step is the visualization of the result using the curve in these software. The conclusions about the advantages and disadvantages of such a construction with the use of information and communication technologies was made.
У даній роботі авторами демонструється можливий спосіб зацікавлення задачами математичної статистики майбутніх вчителів математики, фізики та інформатики засобами програмування і використання математичних пакетів. У статті запропоновано задачу прикладного характеру і на основі усвідомлення необхідної теорії створено блок-схему візуалізації алгоритму її розв’язання. Потім описано процес розв’язання поставленої задачі та оформлення відповіді за допомогою програмування на об’єктно-орієнтованій мові Java та використовуючи математичний пакет Maple. Кінцевим етапом є візуалізація результату через побудову кривої у зазначених програмах та зроблено висновки про переваги та недоліки такої побудови з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Опис
Ключові слова
information and communication technology, ICT, IC competence, software, visualization, computer visualization, flowchart, normal distribution, Pearson's test, інформаційно-комунікаційні технології, ІКТ, ІК-компетентність, засоби програмування, візуалізація, комп’ютерна візуалізація, блок-схема, нормальний розподіл, критерій Пірсона, Maple, Java
Бібліографічний опис
Khvorostina, Y. The Use of Information and Communication Technologies and Visualization of Learning Material for the Interest of Future Teachers in Problems of Mathematical Statistics [Text] / Y. Khvorostina, A. Yurchenko, D. Bezuhlyi. // East European Scientific Journal. – 2017. – V. (2), № 9 (25). – С. 42–47.
Зібрання