Організаційно-педагогічні засади діяльності Європейського студентського союзу як суб’єкта Болонського процесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Дисертацію присвячено з’ясуванню організаційно-педагогічних засад діяльності Європейського студентського союзу як суб’єкта Болонського процесу задля виявлення можливостей використання елементів продуктивного європейського досвіду в аспекті досліджуваної проблеми в Україні. Схарактеризовано поняттєво-термінологічний апарат дослідження й концептуальні засади залучення студентства до модернізації вищої освіти. Визначено основоположні чинники євроінтеграційних процесів у сфері вищої освіти та виокремлено етапи розвитку Європейського студентського союзу як суб’єкта Болонського процесу. Окреслено організаційні, змістові й процесуальні засади діяльності Європейського студентського союзу як суб’єкта Болонського процесу; здійснено порівняльну характеристику особливостей діяльності національних студентських союзів (членів ЄСС) у контексті Болонського процесу. Обґрунтовано можливості використання у вітчизняному освітньому контексті елементів продуктивного досвіду діяльності ЄСС та найвпливовіших НСС як суб’єктів Болонського процесу. Розроблено модель залучення студентства до модернізації вищої освіти України.
Опис
Ключові слова
Болонський процес, організаційно-педагогічні засади, Європейський студентський союз як суб’єкт Болонського процесу, модернізація вищої освіти, євроінтеграційні процеси в сфері вищої освіти, залучення студентства до модернізації вищої освіти, національний студентський союз, organizational and pedagogical foundations, Bologna Process, European Students’ Union as a subject of the Bologna Process, modernization of higher education, European integration processes in higher education, student engagement into higher education modernization, national students’ union
Бібліографічний опис
Улановська, А. С. Організаційно-педагогічні засади діяльності Європейського студентського союзу як суб’єкта Болонського процесу [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / А. С. Улановська ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2017. – 20 с.