Порівняльний аналіз компонентів музичного розвитку дошкільників зі зниженим і нормальним зором

Ескіз недоступний
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НПУ імені М. П. Драгоманова
Анотація
У статті здійснений порівняльний аналіз рівнів розвитку компонентів музичного розвитку слабозорих дошкільників та їх здорових однолітків. Методика дослідження включала три блоки завдань: на виявлення рівня розвитку музично-сенсорних функцій (свідомого розуміння музики, динамічного слуху, темпо-ритмічного відчуття), психомоторних функцій (рухової пам’яті, просторової орієнтації, статичної і динамічної координації рухів із музикою), музично-рухової творчості (навичок музично-рухової імпровізації та виразності, створеного дітьми музично-рухового образу). Порівняльний аналіз досліджуваних компонентів музичного розвитку дошкільників 5-6 років зі зниженим зором та їх однолітків з нормальним зором показав, що діти експериментальної групи мають значно гірші кількісні і якісні показники порівняно із дітьми контрольної групи. Отримані результати проведеного дослідження виразно свідчать про необхідність цілеспрямованої корекційної роботи, а виявленні порушення та особливості музичного розвитку повинні стати об’єктами корекційного впливу засобами музичного мистецтва під час музичних занять і різних видів музичної діяльності.
The article is filed comparative analysis of the levels of development of the components of musical development of visually impaired preschool children and their healthy peers. Method of research components of musical development includes three blocks of tasks: to determine the level of development of musical and sensory functions (conscious understanding of music, Dynamic Hearing, tempo-rhythmic feeling), psychomotor (motor memory, spatial orientation, static and dynamic coordination of movements with the music) musical creativity and motor (motor skills musical improvisation and musical expressiveness-motor image created by children). Comparative analysis of the components studied musical development of preschool children 5-6 years with low vision and their peers with normal vision showed that children in the experimental group have significantly poorer quantitative and qualitative indicators as compared to control children. The obtained results of the study indicate the need for targeted remedial work. Violations and features musical development should be targeted exposure correction by means of musical art during music lessons, and various kinds of musical activity.
Опис
Ключові слова
музичний розвиток, дошкільники зі зниженим зором, порівняльний аналіз, музично-сенсорні функції, психомоторні функції, музично-рухова творчість, musical development, preschool children with low vision, comparative analysis, musical and sensory functions, psychomotor functions, musical and motor creativity
Бібліографічний опис
Картава, Ю. А. Порівняльний аналіз компонентів музичного розвитку дошкільників зі зниженим і нормальним зором [Текст] / Ю. А. Картава // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник наукових праць. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – № 28. – С. 89–93.