Еволюція колективного баянно-акордеонного виконавства Львівщини у контексті музичних національних традицій України XX століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, 2021. У дисертації систематизовано ансамблево-оркестрове мистецтво Львівщини за участі баяна-акордеона як пріоритетний аспект популяризації феномену у музичної культури України. Запропоновано періодизацію розвитку колективного баянно-акордеонного музикування, яка складається з п’яти етапів. Визначено особливості формування засад колективного музикування за участі баяна-акордеона на Львівщині з позиції концертної практики. Базовими центрами визначено навчальні заклади Львова та Дрогобича, а також культурні установи Трускавця, Стрия та ін., в яких функціонують ансамблі та оркестри різного виконавського складу. Колективи регіону класифіковано за принципом діяльності навчальних (у сфері професіоналізації народно-інструментальної освіти), професійні ансамблі та оркестри, за критерієм функціонування ансамблів фольклорного, естрадного та самодіяльного типів. Розкрито значення та вплив фестивально-конкурсного руху Львівщини на популяризацію феномену в Україні та зарубіжжі, й визнання діяльності колективів та організаторів мистецькою спільною світу. У роботі проаналізовано композиторську творчість Львівщини (Е. Мантулєва, Ю. Польового, Я. Олексіва, І. Онисіва А. Онуфрієнка, К. Соколова, Р. Стахніва, В. Чумака та ін.) для колективів із баянно-акордеонним складом як чинник формування виконавського мистецтва (твори для однорідних ансамблів; для академічних, фольклорних, фольклорно-академічних, фольклорно-естрадних мішаних складів; оркестрові композиції) й визначено їхній внесок у забезпечення дидактичного репертуару. Доведено значення науково-методичного напрацювання фахівців Львівщини як вагомого фахового базису в контексті розвитку колективного баянно-акордеонного музикування.
The dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Art History specialty 17.00.03 Musical Art. – Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Sumy, 2021. The dissertation systematizes the ensemble and orchestral art of Lviv region with the participation of bayan-accordion as a priority aspect of popularization of the phenomenon in the musical culture of Ukraine. The scientific component is substantiated and the evolutionary periodization of the object of study. Peculiarities of forming the principles of collective music making are determined with the participation of bayan-accordion in Lviv region from the standpoint of concert practice. The basic centers are educational institutions of Lviv and Drohobych, and therefore, centers of cultural and artistic life of Lviv, Drohobych, Truskavets, Stryi, etc., in which we observe diversity ensembles and orchestras of diverse performances. Collective in the region are classified on the principle of educational activities (in the field of professionalization of folk instrumental education), professional ensembles and orchestras, by the criterion of functioning of ensembles of folk, variety and amateur types. The significance and influence of the festival-competition movement of Lviv region are revealed to popularize the phenomenon in Ukraine and abroad and recognition of the activities of collective and organizers of the artistic community of the world. The work is proposed compositional work of representatives of Lviv region (A. Onufrienko, E. Mantulev, K. Sokolov, V. Chumak, Y. Polevoy, J. Oleksiv, R. Stakhniv, I. Onysiv, etc.) for groups with bayan-accordion composition, as a spectrum of formation of performing arts (works for homogeneous ensembles; for academic, folklore, folklore and academic, folk-variety mixed ensembles; orchestral compositions) and their contribution is determined in providing didactic repertoire. Brought the importance of scientific and methodological work specialists of Lviv region of the outlined direction as a significant professional basis in the context of national heritage.
Опис
Ключові слова
Львівщина, баян-акордеон, ансамбль, оркестр, колектив, виконавство, конкурсно-фестивальна діяльність, композиторська творчість, науково-методичне напрацювання, Lviv region, bayan-accordion, ensemble, orchestra, collective, performance, competition and festival activities, composer creativity, scientific and methodological development
Бібліографічний опис
Шафета, В. В. Еволюція колективного баянно-акордеонного виконавства Львівщини у контексті музичних національних традицій України XX століття [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Музичне мистецтво" / Шафета Валерій Валерійович ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [науковий керівник А. І. Душний]. – Суми, 2021. – 20 с.