Формування художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів з КНР у процесі фахової підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Дисертація є комплексним дослідженням у галузі теорії та методики музичного мистецтва щодо формування художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів з КНР у процесі фахової підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах України. У роботі виявлено стан розроблення проблеми, визначено понятійне поле дослідження (майстерність, виконавська майстерність, художньо-виконавська майстерність). Розроблено структуру художньо-виконавської майстерності в контексті фахової підготовки майбутніх піаністів з КНР. Обґрунтовано педагогічні умови і методи формування їх художньо-виконавської майстерності. Визначено критерії, показники та рівні сформованості художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів з КНР у процесі фахової підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах України. Експериментально перевірено ефективність реалізації означених педагогічних умов і методів формування художньо-виконавської майстерності піаністів-китайців у процесі фахової підготовки.
This thesis is a complex research in the sphere of the theory and methods of music art on the formation of artistic and performance skills of the future pianists from PRC in the process of professional training in higher education institutions of Ukraine. The thesis reveals the state of investigation of the problem, defines the conceptual field of study (mastery, performing skills, artistic and performing skills). The structure of artistic and performance skills in the context of professional training of the future pianists from PRC is developed. Pedagogical conditions and methods of formation of their artistic and performing skills are justified. The criteria, indicators and levels of development of artistic and performance skills of the future pianists from PRC in the process of professional training in higher education institutions of Ukraine are defined. The effectiveness of the implementation of the mentioned pedagogical conditions and methods of formation of artistic and performance skills of Chinese pianists in the process of professional training is experimentally tested.
Опис
Ключові слова
формування художньо-виконавської майстерності, педагогічні умови і методи, майбутній піаніст з КНР, фахова підготовка, вищий педагогічний навчальний заклад України, pedagogical conditions and methods, formation of artistic and performance skills, future pianist from PRC, professional training, higher education institution of Ukraine
Бібліографічний опис
Чжан Сянюн Формування художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів з КНР у процесі фахової підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах України [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання / Чжан Сянюн ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2017. – 19 с.