Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам’яток VIII-XVII століть)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено лінгвокультурологічному вивченню становлення фразеологічних одиниць німецької мови протягом VIII-XVII століть. Розроблено новий підхід до вивчення фразеологічного складу з позиції діахронічного аспекту лінгвокультурології, який полягає у виявленні національно-культурних чинників, релевантних для формування фразеологічної картини світу давньоверхньонімецького, середньоверхньонімецького і ранньонововерхньонімецького періодів, визначено критерії встановлення національно-культурної специфіки фразеологізмів, а також описано досвід систематизації фразеологічних одиниць у діахронії, заснований на системі образів і цінностей певного історичного періоду. Проведено історичний і генетичний аналіз фразеологічного складу.
The thesis is devoted to the linguocultural study of the formation of German phraseological units during VIII-XVII centuries. The paper suggests a new approach to the study of German phraseology from diachronic aspect of linguoculturology, which consists in identification of national-cultural factors relevant for the formation of phraseological world representation of Old High German, Middle High German and Early High German periods. The criteria for establishing the national-cultural specificity of phraseology have been defined. The experience of systematization of phraseological units in diachrony based on a system of images and values of a certain historical period have been described. Historical and genetic analyses of phraseological units have been determined.
Опис
Ключові слова
діахронічний аспект лінгвокультурології, фразеологічна картина світу, національно-культурні чинники, diachronic aspect of linguoculturology, phraseological world representation, national-cultural factors
Бібліографічний опис
Школяренко, В. І. Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам’яток VIII-XVII століть) [Текст] : автореф. дис. ... д-р філол. наук : спец. 10.02.04 – германські мови / Школяренко Віра Іванівна ; МОН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 32 с.