Морфо-функціональні чинники, що зумовлюють вияв максимальної м’язової сили

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С.Макаренка
Анотація
В статті аналізувалися дані про ознаки морфо-функціональні чинники, що зумовлюють вияв максимальної м’язової сили. Поняття «м’язова сила» використовується для визначення здатності людини долати опір або протидіяти опору за допомогою м’язового тонусу [1]. Рівень сили, який демонструє спортсмен, залежить від різноманітних факторів: фізіологічного діаметра м’яза, частки швидко скорочувальних м’язових волокон, кількості залучених рухових одиниць (МО), синхронності синергічної активності м’язів, м'язів-антагоністів [2]. Силова здатність конкретного спортивного руху визначається біохімічною структурою руху — можливістю залучення великих м’язових груп, довжиною плеча важеля.
The article analyzed data on the characteristics of morpho-functional factors that determine the manifestation of maximum muscle strength. The concept of «muscle strength» is used to define a person's ability to overcome resistance or counteract resistance with the help of muscle tone [1]. The level of strength demonstrated by an athlete depends on various factors: the physiological diameter of the muscle, the proportion of fast-twitch muscle fibers, the number of involved motor units (MO), the synchronicity of the synergistic activity of muscles, antagonist muscles [2]. The power capacity of a specific sports movement is determined by the biochemical structure of the movement — the ability to engage large muscle groups, the length of the lever arm.
Опис
Ключові слова
морфо функціональні чинники, м’язова сила, вияв м’язової сили, максимальна м’язова сила, morpho-functional factors, muscle strength, manifestation of muscle strength, maximum muscle strength
Бібліографічний опис
Гончар Р. Морфо-функціональні чинники, що зумовлюють вияв максимальної м’язової сили [Текст] / Р. Гончар, А. Титович // Актуальні питання підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, (23 жовтня 2023 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; [редкол.: С. І. Атаманюк, Д. В. Бермудес, В. В. Ворона та ін.]. – Суми, 2023. – С. 73–77.