Географія Сумської області: особливості природи, соціально-економічного розвитку та раціонального природокористування

Анотація
Колективна монографія підготовлена в межах виконання науково-дослідної теми «Географія Сумської області: особливості природи, соціально-економічного розвитку та раціонального природокористування» (державний реєстраційний номер 0117U004980). Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємців та іншими особами, які цікавляться цією проблематикою.
The collective monograph was prepared within the framework of the research topic "Geography of the Sumy region: features of nature, socio-economic development and rational use of nature" (state registration number 0117U004980). The publication is aimed at researchers, teachers, graduate students and students of higher education institutions, employees of public administration and local government, entrepreneurs and others interested in this issues.
Опис
Ключові слова
природа, nature, соціально-економічний розвиток, social and economical development, раціональне природокористування, rational nature management, Сумська область, Sumy region, географія, geography
Бібліографічний опис
Географія Сумської області: особливості природи, соціально-економічного розвитку та раціонального природокористування [Текст] : колективна монографія / за заг. ред. А. О. Корнуса. − Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. − 212 с. − DOI: 10.5281/zenodo.5211287.