Використання ГІС-технологій на уроках географії в старших класах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Необхідність вивчення ГІС-технологій учнями старших класів з метою розширення переліку предметних компетентностей та професійних знань, умінь і навичок роботи з географічною інформацією є актуальним. Впровадження в освітню картографію сучасних ГІС-технологій забезпечить удосконалення навчально-виховного процесу, ефективну підготовку молодого покоління до життя в інформаційному суспільстві.
The need for high school pupils to study GIS technologies in order to expand the list of subject competencies and professional knowledge, skills and abilities to work with geographic information is urgent. The introduction of modern GIS technologies into educational cartography will ensure the improvement of the educational process, effective preparation of the younger generation for life in the information society.
Опис
Ключові слова
ГІС-технології, GIS technologies, уроки географії, geography lessons, учні старших класів, high school pupils
Бібліографічний опис
Федосенко І. Ю. Використання ГІС-технологій на уроках географії в старших класах [Текст] / І. Ю. Федосенко, О. М. Король // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали Х Міжнародної наукової конференції, (Суми–Тростянець, 25–27 травня 2023 р.,) / редкол.: А. О. Корнус, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023. – С. 324–326.