Забезпечення якості підготовки докторів філософії в контексті розбудови Європейського простору вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У дослідженні подано характеристику особливостей розвитку міжнародного співробітництва у забезпеченні якості (ЗЯ) підготовки докторів філософії (PhD) в контексті розбудови ЄПВО. Хронологічний аналіз документів колективних суб'єктів Болонського процесу уможливив з'ясування чинників, принципів, напрямів, форм та тенденцій інтернаціоналізації процесу ЗЯ підготовки PhD у ЄПВО. Структурно-логічний аналіз нормативної бази та актуального стану досліджуваного процесу в Україні уможливив висвітлення проблем та визначення перспективних шляхів залучення системи вищої освіти України до формування європейського виміру ЗЯ підготовки PhD.
The study characterizes the peculiarities of development of the international cooperation in quality assurance (QA) of doctoral training in the context of EHEA development. Chronological analysis of documents of collective subjects of the Bologna process made it possible to find out the factors, principles, directions, forms and trends of the internationalization of the process of doctoral training in EHEA. It is revealed that formation of the normative principles of doctoral training is related to the approval of "Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)" (Bergen, 2005). Further development of the international co-operation in the QA of doctoral training was acquired during a series of Ministerial Meetings of the Bologna Process Participants (London (2007), Leuven (2009), Bucharest (2012), Yerevan (2015). Clarification of the specifics of QA of doctoral training was made due to the approval of its fundamental principles (Salzburg I), which stated that the key component of the doctoral program is research, which is an integral part of the University's research programs. The institutional framework for European cooperation in the field of QA of doctoral training has become the international professional network of providers of doctoral programs EUA-CDE. Its participants initiated a series of research on the most pressing problems of doctoral training in EHEA. The study stated that the result of the development of international cooperation in the field of study is the internationalization of QA processes, formation of the European dimension of QA of doctoral training, which has both quantitative characteristics (indicators of the quality of the educational program and research), and qualitative (features of the quality culture of the doctoral training). The systematic and logical analysis of the normative bases and the actual state of the investigated process in Ukraine made it possible to highlight problems and identify prospective ways of participation of the Ukrainian higher education system in shaping the European dimension of QA in doctoral training.
Опис
Ключові слова
забезпечення якості, підготовка докторів філософії, докторська освіта, докторська програма, Болонський процес, міжнародне співробітництво, інтернаціоналізація, Європейський простір вищої освіти, doctoral training, doctoral education, doctoral programme, quality assurance, Bologna process, international cooperation, internationalization, European area of higher education
Бібліографічний опис
Єременко, І. Забезпечення якості підготовки докторів філософії в контексті розбудови Європейського простору вищої освіти [Текст] / І. Єременко, А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 10 (74). – С. 86–103.