Фольклор села Нижня Сироватка у записах Бориса Грінченка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена аналізу фольклорного матеріалу, зібраного Борисом Грінченком у 1884-1885 роках у селі Нижня Сироватка Сумського повіту Харківської губернії. Ці матеріали разом із записами з інших регіонів були опубліковані у збірниках «Етнографічні матеріали» (1895-1899) та «З вуст народу» (1901), які з того часу стали бібліографічною рідкістю і не доступні масовому читачеві. Увага до регіональних аспектів аналізованих збірників продиктована необхідністю глибшого осмислення регіональних аспектів народної традиційної культури та пов’язана із активізацією процесів національного самоусвідомлення населення сучасної Слобожанщини. Активну допомогу у збиранні фольклору Борису Грінченку надавали його учні, деякі з них пізніше продовжили справу свого вчителя. Увага до варіантів записаних пісень свідчить про науковий підхід до записування народної творчості. Фіксація народних творів відбувалася зі збереженням усіх локальних мовних, зокрема діалектних лексичних і фонетичних особливостей. Вміщені зразки творів супроводжувалися вказівками на те, де, ким і від кого вони записані, що свідчить про впровадження вченим елементів наукової паспортизації творів. До нижньосироватського фольклору, записаного Б. Грінченком, можна віднести 119 зразків народної прози, 175 різножанрових пісень і понад два десятки приказок, загадок і прикмет. Зафіксовані прозові твори – це легенди, перекази, казки і оповідки. Пісні з цього села – це низка календарнообрядових пісень та ліричні пісні. Окрасою збірника є розлогий запис народного весілля з Нижньої Сироватки, який містить 85 весільних пісень та опис епізодів цієї народної драми. Записано також було кілька дитячих та жартівливих пісень. Фольклорні матеріали, записані Б. Грінченком у Нижній Сироватці, відтворюють типовий зріз слобожанського фольклору, характерні жанри, сюжети та мотиви, а також зберігають характерні мовні особливості, притаманні цьому краю.
The article is dedicated to the analysis of folklore material collected by Boris Grinchenko in 1884-1885 in Nyzhnia Syrovatka village of Sumy district, Kharkiv province. These materials together with notes from other regions were published in the collections called “Ethnographic Materials” (1895-1899) and “From the Mouth of the People” (1901), that have become bibliographical rarity and not accessible to the mass reader. The attention to the regional aspects in the analyzed collections is caused by the need of deeper understanding the regional aspects in traditional folk culture. It’s related to the intensification of the growing national self-awareness among the population in Slobozhanshchina nowadays. Boris Grinchenko’s students provided active assistance in collecting the folklore, later some of them continued their work as teachers. Attention to variants of noted songs shows a scientific approach in noting folk art. Fixation of folk works was done with keeping all local languages, including dialectical lexical and phonetic features. Samples of works went with pointing the person, the place and notification by whom they were noted. It indicates that scientist introduced the scientific certification of works. Folklore of Nyzhnia Syrovatka collected by B. Grinchenko includes 119 samples of folk prose, 175 different genre songs and more than two dozen tales, riddles and foretokens. Noted prose works are legends, retails, tales and stories. Songs from this village are calendar and ritual songs and lyric songs. The compilation of the collection is a short recording of a wedding in Nyzhnia Syrovatka, which contains 85 wedding songs and detailed episodes of this folk drama. Several children’s and humorous songs were also included. Folklore materials collected by B. Grinchenko in Nyzhnia Syrovatka represent a typical section of Slobozhan’s folklore, specific genres, plots and motifs, and also reflect the specific linguistic features of this region.
Опис
Ключові слова
фольклор, етнографія, пісні, казки, весілля, Борис Грінченко, Нижня Сироватка, folklore, ethnography, songs, fairy tales, weddings, Boris Grinchenko, Nyzhnia Syrovatka
Бібліографічний опис
П’ятаченко, С. В. Фольклор села Нижня Сироватка у записах Бориса Грінченка [Текст] / С. В. П’ятаченко // Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. ‒ Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. ‒ Випуск 4 (94). – С. 156–168.