Інноваційні моделі надання соціальних послуг

Ескіз недоступний
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інноваційні моделі надання соціальних послуг» укладений згідно вимог Європейської кредитно-трансферної системи та відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму (спеціальності) «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Структура комплексу передбачає опис навчальної дисципліни, висвітлення змісту лекційних та практичних (семінарських) занять, питань для самоконтролю, завдань для самостійної роботи, пакету тестових вправ і комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни, списку літератури, пропонованої для вивчення курсу.
Educational-methodical complex on discipline "Innovative models of social services" concluded in accordance with the requirements of the European credit transfer system and in accordance with the educational-professional program of training direction (specialty) "Social work" educational qualification level "bachelor". The structure of the complex provides a description of the discipline, lighting the content of lectures and practical (seminar) classes, and self-assessment questions, tasks for independent work, a set of test exercises and a comprehensive reference work on academic discipline, the bibliography proposed for the course.
Опис
Ключові слова
соціальні послуги, інноваційні моделі надання соціальних послуг, social services, innovative models of providing social services
Бібліографічний опис
Клочко, О. О. Інноваційні моделі надання соціальних послуг [Текст] : навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Соціальна робота» / О. О. Клочко ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – 150 с.