Інноваційні підходи до організації самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні фахових дисциплін

Анотація
Дослідження присвячено теоретичному обґрунтуванню доцільності упровадження інноваційних дидактичних засобів організації самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні математичних дисциплін в умовах компетентнісного навчання; визначенню їх функцій, принципів розробки та складових; розкриттю можливостей та переваг використання соціальних Internetмереж для підвищення ефективності навчання та управління процесом самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
Опис
Ключові слова
інноваційні процеси, компетентність, самостійна робота, математичні дисципліни, робочий зошит, соціальні мережі
Бібліографічний опис
Мартиненко, О. В. Інноваційні підходи до організації самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні фахових дисциплін [Текст] / О. В. Мартиненко, Я. О. Чкана // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Розд. ІІІ : Національний контекст інноваційного розвитку вищої освіти. – С. 372–387.