Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/959
Title: Оцінювання потенціалу рекультивації і фітомеліорації відвалів ВАТ «Бориславський озокерит»
Other Titles: The Recultivation and Phytomelioration Potential Estimation of OJSC “Boryslav Ozokerite” Heap
Authors: Іванов, Євген Анатолійович
Ivanov, Yevhen Anatoliiovych
Ковальчук, Іван Платонович
Kovalchuk, Ivan Platonovych
Цайтлер, Мирон Йосифович
Tsaitler, Myron Yosyfovych
Keywords: географія
geography
гірничопромисловий ландшафт
mining landscape
антропогенне навантаження
anthropogenic transformation
рекультивація
remediation
фітомеліорація
phytomelioration
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Іванов, Є. А. Оцінювання потенціалу рекультивації і фітомеліорації відвалів ВАТ «Бориславський озокерит» [Текст] / Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук, М. Й. Цайтлер // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Вип. 7. – С. 7–23.
Abstract: Розглянуто історію освоєння покладів Бориславського озокеритового родовища. Для вивчення спектру ландшафтно-екологічних проблем закладено модельну ділянку в межах гірничого відводу озокеритової копальні і центральної частини м. Борислав. Проведено оцінювання ступеня антропогенної трансформації і забруднення природно-господарських систем. Проаналізовано ландшафтну структуру модельної ділянки на рівні ландшафтних підурочищ та складено ландшафтну карту у масштабі 1:1 000. Досліджено природні умови формування ґрунтових субстратів і самовідновлення рослинності на відвалах озокеритовидобування. Головну увагу присвячено вивченню питань геоекологічного моделювання процесів поширення і сукцесії рослинного покриву на відвалах, які виникли шляхом випарювання або екстракції озокеритової руди. Окреслено ареали поширення обліпихи крушиновидної, інших видів дерев і чагарників, а також відкриті (сильнозасолені), підтоплені і заболочені площі. Розроблено рекомендації щодо рекультивації і фітомеліорації антропогенно-трансформованих геосистем.
For a territorial ecological-geographic analysis geosystem, or landscape-geographical approach which is setting up on the landscape structure of territory is the universal. The features of anthropogenic transformation of landscapes of southeast of Belarus are discussed in the article, dependence between natural properties of landscape (by character of surface, laying breeds, genesis) and indexes of its transformation are detected. It is shown that the highest degree of disturbance is specific for landscapes related to the species of hilly-wavy and hilly-rangy, that is landscapes possessing the most dismembered relief of surface. Flat and flat-wavy landscapes are the least broken. The landscapes related to the subgenera with the cover of loams (especially loesslike) are the most broken. Landscape subgenera with the superficial bedding of alluvial sands and peat are the least broken. Genera of secondary moraine landscapes is the most transformed, terraced alluvial, riparian and marsh are the least transformed.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/959
ISSN: 2413-8800
Appears in Collections:Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivanov_Recultivation.pdf481,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.