Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9426
Title: Засоби розробки доповненої реальності для Web: порівняльний аналіз
Other Titles: WebAR Development Tools: Comparative Analysis
Authors: Ткачук, Вікторія
Tkachuk, Viktoriia
Семеріков, Сергій Олексійович
Semerikov, Serhii Oleksiiovych
Єчкало, Юлія
Yechkalo, Yuliia
Маркова, Оксана
Markova, Oksana
Мінтій, Михайло
Mintii, Mykhailo
Keywords: доповнена реальність
програмне забезпечення
WebAR
A-Frame
AR.js
Three.js
JSARToolKit
augmented reality
software
Issue Date: 2020
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Засоби розробки доповненої реальності для Web: порівняльний аналіз [Текст] / В. В. Ткачук, С. О. Семеріков, Ю. В. Єчкало, О. М. Маркова, М. М. Мінтій // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2020. – Вип. 2 (24). – С. 159–167. – DOI: 10.31110/2413-1571-2020-024-2-021.
Abstract: Формулювання проблеми. Засоби розробки доповненої реальності для Web, призначені для підвищення рівня наочності навчання, самі є далекими від наочності та доступності, що породжує проблему добору та апробації засобів розробки програмного забезпечення із доповненою реальністю для Web для початківців, що володіють основами веб-розробки: учнів ліцеїв та студентів молодших курсів інформатичних спеціальностей. Мета дослідження: виконати порівняльний аналіз засобів розробки доповненої реальності для Web з метою добору засобів, доступних для початківців. Матеріали і методи: аналіз джерел та програмного забезпечення з метою визначення стану розв’язання проблеми дослідження та добору засобів розробки доповненої реальності для Web. Результати. Виконаний огляд засобів розробки програмного забезпечення із доповненою реальністю для Web надав можливість рекомендувати для опанування початківцями такі комбінації засобів візуалізації комп’ютерних моделей у Web та засобів відстеження реальних об’єктів: A-Frame та AR.js – API для швидкого прототипування, значна частина програм з використанням яких є HTML-подібним кодом; Three.js та JSARToolKit – для поглибленого рівня, що передбачає створення програм засобами JavaScript. Висновки. Програмні засоби із доповненою реальністю, розроблені із використанням вказаних пар засобів, можуть бути розміщені в Інтернет на одному із хмарних сервісів. Виходячи з того, що бібліотека Three.js є основною A-Frame так само, як JSARToolKit є основою AR.js, необхідною є розробка інструктивних матеріалів насамперед із спільного використання AFrame та AR.js. У майбутніх дослідженнях планується розробити окремі елементи методики навчання розробки програмного забезпечення із доповненою реальністю для Web, а також прототип програмного забезпечення, що надає можливість використання наочних (фотографічних та рисункових) маркерів для підготовки профорієнтаційних веб-квестів.
Formulation of the problem. Web augmented reality (WebAR) development tools aimed at improving the visual aspects of learning are far from being visual and available themselves. These causing problems of selecting and testing WebAR development tools for beginners mastering web-design basics – students from lyceums and CS undergraduates. The research is aimed at conducting a comparative analysis of augmented reality tools for the Web to select those appropriate for beginners. Materials and methods. Analysis of sources and software to determine the state of the research problem solution and select WebAR development tools. Results. The conducted review of WebAR development tools enables recommending the following combinations of visualization tools of computer models in Web and tracking tools for real objects to beginners: A-Frame and AR.js are API to rapid prototyping of program which HTML-like code; Three.js and JSARToolKit are aimed at the advanced level providing for developing software using JavaScript. Conclusions. Software tools with augmented reality developed with mentioned pair of tools can be placed on the Internet at one of the cloud services. Because the Three.js library is the basis for A-Frame in the same way as JSARToolKit is the basis for AR.js, it is reasonable to design instructive materials for the joint application of A-Frame and AR.js. Further research is aimed at developing certain elements of teaching methods for software design with WebAR as well as the software prototype enabling using visual (photos and figures) markers to prepare vocation-oriented web-quests.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9426
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachuk_Semerikov.pdf506,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.