Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/939
Title: До проблеми формування знань географічного змісту у учнів з інтелектуальними порушеннями
Other Titles: Study of the Problem in Mentally Retarded Children the Formation of Knowledge Geographic Content
Authors: Скиба, Тетяна Юріївна
Skyba, Tetiana Yuriivna
Keywords: знання
knowledge
функції знань
knowledge of the function
географічні знання
geographic knowledge
географічні уявлення
geographical representation
географічні поняття
geographical concepts
розумово відсталі учні
mentally retarded children
формування уявлень та понять географічного змісту
formation of ideas and concepts of geographic content
Issue Date: 23-Oct-2016
Publisher: НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Скиба, Т. Ю. До проблеми формування знань географічного змісту у учнів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Т. Ю. Скиба // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – С. 143–147.
Abstract: На основі теоретичного аналізу наукових джерел висвітлено сутність поняття «знання», його функції, визначено основні компоненти. Узагальнено існуючі підходи в філософії, психології, дидактиці до змісту та класифікації знань. Встановлено, що формування кожного виду знань відбувається в чіткій послідовності відповідно до етапів пізнання: відчуття-сприйняття-уявлення-поняття-судження-умовивід. Автором статті визначається сутність психологічних основ формування уявлень і понять, розкривається їх зміст, наводиться класифікація. Особлива увага приділяється вивченню питання визначення уявлень і понять географічного змісту. Проаналізовано роботи науковців з питань особливостей формування у розумово відсталих школярів елементарних географічних уявлень і понять. Визначено, що ефективність їх формування в учнів з вадами інтелектуального розвитку буде залежати від дотримання таких методичних умов як: залучення значної кількості наочних посібників, актуалізації опорних знань перед вивченням нового матеріалу, перевірки та уточнення розуміння сприйнятого та вивченого матеріалу із наступним його корегуванням.
Based on the theoretical analysis of the concept of scientific sources, the word «knowledge» is disclosed, the functions and main components. Summarizes approaches to philosophy and psychology, didactics of the content and classification of knowledge. The formation of each type of knowledge takes place in a certain sequence of steps. The sequence of stages of cognition: sensation-perception-representation-judgments, conclusions. The author defines the essence of the psychological foundations of the formation of ideas and concepts, disclose their contents. Particular attention is paid to the issue of geographical definitions of the content. We analyzed the work of scientists on the geographical features of the formation of ideas and concepts among mentally retarded children. It has been determined that the effectiveness of their formation will depend on attracting significant amounts of visual aids, updated support knowledge to the study of new material, test and refine the understanding of the studied material with its subsequent correction.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/939
ISSN: 2310-0893
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СкибаТ.Ю.pdf471,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.