Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8773
Title: Лексико-семантичні засоби репрезентації комунікативної категорії «толерантність» в англомовному європарламентському дискурсі
Other Titles: Lexico-Semantic Means of the Communicative Category «Tolerance» Presentation in English European Parliamentary Discourse
Authors: Козлова, Вікторія Вікторівна
Kozlova, Viktoriia Viktorivna
Бергазова, Олександра Сергіївна
Berhazova, Oleksandra Serhiivna
Keywords: комунікативна категорія «толерантність»
англомовний європарламентський дискурс
лексико-семантичні засоби
фемінітив
евфемізм
дисфемізм
communicative category tolerance
English European parliamentary discourse
lexico-semantic means
feminitive
euphemism
dysphemism
Issue Date: 2019
Citation: Козлова, В. В. Лексико-семантичні засоби репрезентації комунікативної категорії «толерантність» в англомовному європарламентському дискурсі [Текст] / В. В. Козлова, О. С. Бергазова // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: «Філологія. Соціальні комунікації». – Київ, 2019. – Т. 30 (69), № 3. – С. 122–126.
Abstract: У статті досліджується питання репрезентації комунікативної категорії «толерантність» в англомовному європарламентському дискурсі засобами лексико-семантичного рівня англійської мови. Уточнено поняття європарламентського дискурсу, визначено сучасне розуміння толерантності як комунікативної категорії та її роль у дискурсі Європарламенту. У статті аналізуються та систематизуються лексико-семантичні засоби вираження даної категорії в англомовному європарламентському дискурсі. Увага фокусується на морфологічних і словотвірних особливостях лексики, яка виражає толерантну позицію в європарламентському дискурсі, а також на стилістичних групах цієї лексики. Розглянуто явище фемінітива, а також роль евфемізації та дисфемізації як засобів репрезентації комунікативної категорії «толерантність» в англомовному європарламентському дискурсі на лексико-семантичному рівні. У статті також визначено роль термінології як лексичного засобу репрезентації комунікативної категорії «толерантність» в англомовному європарламентському дискурсі, досліджено вживання спеціальної термінології для толерантного найменування різних груп населення. Визначено основний контекст, тематика дискурсу Європарламенту, у рамках яких використовуються лексико-семантичні засоби репрезентації комунікативної категорії «толерантність». Лексико-семантичні засоби, які реалізують комунікативну категорію «толерантність» в англомовному європарламентському дискурсі та які проаналізовані в даній статті, дають можливість визначити основні цінності цього типу дискурсу, з’ясувати основні особливості реалізації толерантної комунікативної поведінки в Європарламенті. Дана публікація покликана компенсувати лакуни, наявні сьогодні у сфері дослідження європарламентського дискурсу з погляду реалізації в ньому комунікативної категорії толерантності. Релевантність публікації зумовлена євроінтеграційним процесом, який спостерігається сьогодні в Україні та потребує різногалузевого, зокрема й лінгвістичного, аналізу європейського суспільства, його цінностей, норм, вимог в області політичної, парламентської, дипломатичної комунікації.
The article deals with the issue of the communicative category “tolerance” representation in the English European parliamentary discourse by means of lexical-semantic level of the English language. The concept of the English European parliamentary discourse has been clarified and a modern understanding of tolerance as a communicative category and its role in the English European parliamentary discourse have also been defined in the article. The article analyzes and systematizes lexical-semantic means of expression of the category “tolerance” in the English European parliamentary discourse. Attention is focused on the morphological and word-forming categories of vocabulary, which express a tolerant position in the English European parliamentary discourse, as well as on stylistic groups of this vocabulary. The phenomenon of feminitive, as well as the role of euphemisation and dysphemisation as a means of representation the communicative category “tolerance” in the English European parliamentary discourse at the lexico-semantic level are considered. The article also defines the role of terminology as a lexical means of representation the communicative category “tolerance” in the English European parliamentary discourse, explores the use of special terminology for the tolerant nomination of different population groups. The article identifies the main context, the subject of the English European parliamentary discourse, within which lexical-semantic means that represent the communicative category “tolerance” are used. The analysis of the lexical-semantic means that implement the communicative category of “tolerance” in the English European parliamentary discourse makes it possible to identify the basic values of this type of discourse, to clarify the main features of the implementation of tolerant communicative behavior in Europe. This publication aims to compensate for the lacunae that are currently present in the field of the English European parliamentary discourse researches in terms of the implementation of the communicative tolerance category. The relevance of the publication is due to the European integration process that is observed in Ukraine nowadays and requires a multi-sectoral, including linguistic, analysis of the European society, its values, norms, requirements in the field of political, parliamentary and diplomatic communication.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8773
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leksyko-semantychni zasoby reprezentatsii komunikatyvnoi katehorii.pdf369,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.