Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8772
Title: Мовні реалії як засіб реалізації мовленнєвого впливу в американському президентському дискурсі
Other Titles: Language Realia as Means of Speech Impact in American Presidential Discourse
Authors: Козлова, Вікторія Вікторівна
Kozlova, Viktoriia Viktorivna
Багацька, Олена Вікторівна
Bahatska, Olena Viktorivna
Keywords: мовні реалії
мовленнєвий вплив
американський президентський дискурс
промова
суспільно-політичні реалії
інтенція консолідації суспільства
інспіративна інтенція
декларативна інтенція
language realia
speech impact
American presidential discourse
presidential speech
socio-political realia
intention of consolidation of society
inspirational intention
declarative intention
Issue Date: 2019
Citation: Козлова, В. В. Мовні реалії як засіб реалізації мовленнєвого впливу в американському президентському дискурсі [Текст] / В. В. Козлова, О. В. Багацька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2019. – Вип. 5 (73), березень. – С. 134–137.
Abstract: Cтаття присвячена дослідженню ролі мовних реалій при реалізації мовленнєвого впливу в американському президентському дискурсі. Мовні реалії, що функціонують в американському президентському дискурсі, розглядають як спеціалізовані вербальні знаки його семіотичного простору, культурно та національно детерміновані компоненти, слова та словосполучення, що несуть етнокультурну та соціокультурну інформацію. Промова як жанр американського президентського дискурсу характеризується прагматичною спрямованістю на переконання адресата з метою формування чи зміни його особистісних поглядів і позицій або ціннісно-смислового наповнення його системи знань, або корекції його поведінкових преференцій, що реалізується в процесі мовленнєвого впливу. Встановлено предметно-тематичні типи мовних реалій, які задіяні при реалізації мовленнєвого впливу. Виявлені та схарактеризовані мовні реалії, що є дієвим інструментом впливу при реалізації таких соціально-політичних інтенцій президента як інтенція консолідації суспільства, інспіративна інтенція та декларативна інтенція
The paper focuses on the study of language realia role in the implementation of speech impact in American presidential discourse. Language realia that function in American presidential discourse are viewed as specialized verbal signs of its semiotic space, cultural and nationally determined components, words and phrases representing ethno-cultural and socio-cultural information. Presidential speech as a genre of American presidential discourse is characterized by a pragmatic orientation towards the addressee’s convictions to form or to change his personality views and positions or the value-semantic provision of his knowledge system, or correction of his behavioural preferences. These directives are realized in the process of speech impact. The language realia functioning in American presidential discourse become an effective means of speech impact. The subject-thematic types of language realia involved in the realization of speech impact are represented by ethnographic realia, socio-political realia, toponyms and anthroponyms to denote institutions, historical facts, prominent compatriots and events. The choice of language realia by the addresser of the American presidential discourse is motivationally targeted. The realia employed for the realization of such socio-political intentions of the president as the intention of consolidation of society, the inspirational intention and the declarative intention. Language units that surround the realia enhance the effect of speech impact realization.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8772
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Movni realii yak zasib realizatsii movlennievoho vplyvu.pdf260,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.