Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8444
Title: Створення інформаційно-освітнього середовища необхідна умова формування ІКТ-компетентності учителів математики
Other Titles: Creating an Information-Educational Environment – an Essential Condition for Formation of ICT Competence of Mathematics Teachers
Authors: Петренко, Сергій Іванович
Petrenko, Serhii Ivanovych
Петренко, Людмила Вікторівна
Petrenko, Liudmyla Viktorivna
Keywords: інформаційно-освітнє середовище
ІКТ-компетентність
учитель математики
педагогічні умови
формування ІКТ-компетентності
освітній процес
заклад вищої освіти
учителі математики
information-educational environment
ICT competence
mathematics teacher
pedagogical conditions
formation of ICT competence
educational process
institution of higher education
teachers of mathematics
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Петренко, С. І. Створення інформаційно-освітнього середовища необхідна умова формування ІКТ-компетентності учителів математики [Текст] / С. І. Петренко, Л. В. Петренко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2019. – Вип. 1 (13). – С. 131–136. – DOI: 10.5281/zenodo.3547748.
Abstract: У статті розглянуто питання організації інформаційно-освітнього середовища як необхідної умови формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики. На актуальність даної проблеми впливають світові тенденції переходу до інформаційної економіки і українське суспільство не стоїть осторонь цих процесів. Формування спеціаліста професіонала компетентного в певній області починається зі школи. Компетентний у сфері застосування засобів ІКТ учитель має більше можливостей сформувати відповідні навички у своїх учнів. На даний час проблематика застосування інформаційно-освітнього середовища в освітньому процесі висвітлювалася у наукових працях В. Бикова, Р. Гуревич, М. Кадемії, І. Захарової, І. Роберт та інших. У той же час недостатньо освітлена проблема створення і функціонування інформаційно-освітнього середовища при формуванні ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики у процесі фахової підготовки. Метою статті є теоретичне обґрунтування важливості створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища для формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики. Результати дослідження. Для реалізації завдань по формуванню ІКТ-компетентності мають бути штучно створені певні умови, серед яких і інформаційно-освітнє середовище. У дослідженні пропонується визначення інформаційно-освітнього середовища як цілеспрямовано побудований комплекс, що складається з інформаційних ресурсів, технічних засобів опрацювання, способів отримання, аналізу, систематизації, створення, представлення, використання, опрацювання інформації у цілісному системному вигляді, який дозволяє зробити освітній процес більш інтенсивним, від чого функціонування педагогічного процесу стає ефективнішим. Визначено його структурні елементи та характерні особливості. Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Наявність інформаційно-освітнього середовища для формування ІКТ-компетентності учителів математики одночасно забезпечує формування і теоретичних знань і практичних умінь та навичок, та створює передумови для розвитку у студента професійних якостей, необхідних для фахового зростання.
The article deals with the problems of organizing an information-educational environment as an essential condition for formation of ICT competence of future mathematics teachers. Global trends of the transition to the information economy influence the importance of this problem and Ukrainian society does not stand aside from these processes. The formation of a professional specialist that is competent in a particular area begins at school. A competent ICT teacher has more opportunities to build appropriate skills of his students. Currently, problems of using the information-educational environment in the educational process were analyzed in the scientific works of V. Bykov, R. Gurevich, M. Kademii, I. Zakharova, I. Robert and others. At the same time, the problem of creating and functioning of an information-educational environment in the formation of ICT competence of future mathematics teachers in the process of training is not sufficiently studied. The aim of the article is a theoretical justification of the importance of creating and functioning of an information-educational environment in the formation of ICT competence of future mathematics teachers. Research results. To fulfill the tasks of building ICT competence, certain conditions must be created artificially, including the information-educational environment. The study proposes the definition of the information-educational environment as a purposefully built complex consisting of information resources, technical means of processing, methods for obtaining, analyzing, systematizing, creating, presenting, applying, processing information in a holistic systemic form, which allows the educational process to be more intensive, as a result the functioning of the pedagogical process becomes more effective. Its structural elements and characteristic features are determined Conclusions and prospects for further research. The availability of the information educational environment for the formation of ICT competence of mathematics teachers simultaneously ensures the formation of theoretical knowledge and practical skills, and creates prerequisites for the development of professional skills that are necessary for professional growth.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8444
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrenko_Petrenko.pdf478,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.