Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8361
Title: The Philosophical Discourse of Convergent Technologies in Modern Society
Other Titles: Філософський дискурс конвергентних технологій в сучасному суспільстві
Authors: Зленко, Наталія Миколаївна
Zlenko, Nataliia Mykolaivna
Keywords: NBICS
convergence
technology
nanotechnologies
biotechnologies
infotechnologies
sociotechnologies
cognotechnologies
singularity
конвергенція
технології
нанотехнологіі
біотехнологіі
інфотехнологіі
соціотехнологіі
когнотехнологіі
сингулярність
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Zlenko, N. The Philosophical Discourse of Convergent Technologies in Modern Society [Text] / N. Zlenko // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: М. М. Ведмедєв, В. С. Бугрій, І. О. Снегірьов та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (19). – С. 13–23.
Abstract: The main idea of the article is to disclose the intension and content «convergent technologies». It is proved, that the convergent development of NBICS-technologies is the new stage of the fusion scientific knowledge, which is formed modern objects of perfection and activity in principle including physical, chemical, biological, psychological, technical, social multipliers. It is carried out an analysis of the basic processes occurring in society against the backdrop of development and deployment of the convergent technologies. The principles of interdisciplinarity, interdependence and interpenetration of NBICS-technologies content have revealed. It is emphasize d that humanity as a result of the explosive nature of modern scientific and technological revolution, where global NBICS-technology get to occupy a n important place, had approached a new stage in civilization development.
У статті розкривається сутність та зміст поняття «конвергентні технології», доведено, що розвиток NBICS-технологій являє собою новий етап інтеграції наукового знання, на якому формуються принципово нові об'єкти пізнання і діяльності, що включають фізичні, хімічні, біологічні, психологічні, технічні та соціальні складові. Здійснюється аналіз основних процесів, що відбуваються в суспільстві на тлі розвитку і впровадження конвергентних технологій. Розкриваються принципи міждисциплінарності, взаємозалежності і взаємопроникнення змісту NBICS-технологій. Підкреслюється, що людство в результаті вибухового характеру сучасної науково-технологічної революції, де глобальні NBICS-технології починають займати чільне місце, підійшов до нового етапу свого цивілізаційного розвитку.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8361
Appears in Collections:Статті
Філософія науки: традиції та інновації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zlenko.pdf414,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.