Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8071
Title: Педагогічний потенціал дитячої книги у формуванні естетичного смаку молодших школярів на уроках іноземної мови
Other Titles: The Pedagogical Potential of the Book for Children in Forming Young Pupils' Aesthetic Taste at Foreign Language Lessons
Authors: Довгополова, Ганна Геннадіївна
Dovhopolova, Hanna Hennadiivna
Keywords: іноземна мова
дитяча література
молодші школярі
естетичний смак
навчання
англомовна література
foreign language
children's literature
young pupils
aesthetic taste
teaching
English literature
Issue Date: 2019
Citation: Довгополова, Г. Г. Педагогічний потенціал дитячої книги у формуванні естетичного смаку молодших школярів на уроках іноземної мови [Текст] / Г. Г. Довгополова // Інноваційна педагогіка: науковий журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Одеса, 2019. – Вип. 17, т. 2. – С. 183–187.
Abstract: Стаття присвячена одній з актуальних проблем теорії навчання іноземної мови, а саме – використанню дитячої англомовної літератури під час уроків іноземної мови у молодших класах. Актуальність визначеної проблеми пояснюється тим, що впродовж останніх десятиріч потужний розвиток технічних засобів зв'язку та мовлення, широке впровадження нових комунікаційних технологій зумовили якісні зміни в інформаційній галузі. Книжка дедалі більше витісняється з кола дитячих інтересів. Сприймання відео-, кіно- та аудіоверсій вимагає від дитини набагато менших розумових і психоемоційних зусиль. Це, в свою чергу, призводить до уніфікації, стандартизації людської свідомості, деперсоналізації особистості. Тому назріла гостра необхідність у доповненні змістового компонента професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови педагогічними технологіями, спрямованими на використання сучасної дитячої англомовної літератури як засобу всебічного розвитку особистості у процесі навчання школярів. Наголошено на важливості дитячої художньої оригінальної літератури у формуванні естетичних смаків молодших школярів. У цьому контексті у статті окреслено педагогічний потенціал дитячої літератури, зокрема казки. Визначено, що дитяча книжка дає дитині перше уявлення про взаємодію мистецтв, про можливості їх інтеграції, реалізацію ідеї твору за допомогою різних видів мистецтва. Окреслено особливості творення свідомістю дитини художнього образу під час сприймання ішомовного художнього тексту. Зокрема, процес сприймання художнього образу вимагає від дитини наявності розвиненої уваги, уяви, абстрактного мислення та сенсорної готовності (тобто певного розвитку процесів сприймання). У ході сприймання художнього образу дитина активно досліджує його художньо-емоційну цінність, змістове навантаження, активно залучаючись до створення власного художнього образу.
The article deals with one of the topical problems of the theory of foreign language teaching, namely, the use of children's English language literature in foreign language lessons in the junior grades. The urgency of this problem is explained by the fact that during the last decades the powerful development of communication and broadcasting equipment, the widespread introduction of new communication technologies have led to qualitative changes in the information industry. The book is increasingly being pushed out of the circle of children's interests. The perception of video, film and audio versions requires much less mental and emotional effort from the child. This, in turn, leads to the unification, standardization of human consciousness, depersonalization of personality. Therefore, there is an urgent need to supplement the content component of the professional training of future foreign language teachers with pedagogical technologies aimed at using modern children's English language literature as a means of comprehensive personality development in the process of teaching students. The importance of children's original fiction in shaping the aesthetic tastes of younger students was emphasized. In this context, the article outlines the pedagogical potential of children's literature, including fairy tales. It is determined that the children's book gives the child the first idea of the interaction of the arts, the possibilities of their integration, the realization of the idea of the work with the help of different types of art. The peculiarities of creating an artistic image of a child in the perception of a language spoken text are outlined. In particular, the process of perceiving an artistic image requires the child to have developed attention, imagination, abstract thinking and sensory readiness (that is, a certain development of the processes of perception). In the process of perception of artistic image, the child actively explores his artistic and emotional value, content load, he is actively involved in creating his own artistic image.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8071
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dovhopolova_stattja.docx36,84 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.