Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8069
Title: Методологічні підходи розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичної спеціальності у процесі професійної підготовки
Other Titles: Methodological Approaches of Development of Information-Digital Competence of Future Teachers of Natural and Mathematical Specialty in the Process of Vocational Training
Authors: Стома, Валентина Миколаївна
Stoma, Valentyna Mykolaivna
Keywords: інформаційно-цифрова компетентність
розвиток інформаційно-цифрової компетентності
майбутні учителі природничо-математичних спеціальностей
освітній процес
information and digital competence
development of information and digital competence
future teachers of natural and mathematical specialties
educational process
Issue Date: May-2019
Citation: Стома, В. М. Методологічні підходи розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичної спеціальності у процесі професійної підготовки [Текст] / В. М. Стома // Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 травня 2019 р., м. Запоріжжя / М-во освіти і науки України, Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 87–89.
Abstract: В тезах встановлено, що важливу роль у розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки відіграють відповідні підходи: міждисциплінарний – інтеграція інформаційних технологій у викладанні предметних дисциплін, що сприяє якісній підготовці майбутніх вчителів; синергетичний – мотивація майбутніх учителів до застосування інформаційних і цифрових технологій у професійній діяльності і самоосвіти; діяльнісний – спрямовання освітнього процесу на розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутнього учителя, застосування на практиці здобутих знань з інформаційних і цифрових технологій при викладання навчальних предметів; інформаційно-технологічний – у підготовці майбутніх учителів дозволяє упроваджувати нові технологій, методи та засоби навчання, що сприятимуть формуванню та розвитку інформаційно-цифрової технології; компетентнісний – полягає в організації освітньої діяльності спрямованої на набуття ключових компетентностей майбутніх учителів, зокрема інформаційно-цифрової компетентності.
Appropriate approaches play an important role in the development of information and digital competence of future teachers of natural and mathematical specialties in the process of professional training: interdisciplinary - the integration of information and digital technologies in the teaching of subject disciplines, which contributes to the qualitative training of future teachers; synergistic - motivation of future teachers to apply information and digital technologies in professional activity and self-education; activity - the direction of the educational process on the development of the information and digital competence of the future teacher, the practical application of the knowledge gained from information and digital technologies in the teaching of educational subjects; informational and technological - in the preparation of future teachers, it is possible to introduce new technologies, methods and means of training that will facilitate the formation and development of information and digital technology; Competency - is to organize educational activities aimed at acquiring key competences of future teachers, in particular, information and digital competence.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8069
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стома В.М. _тези (1).pdf281,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.