Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7580
Title: The Study of the State of Socio-Economic Knowledge Formation in Children with Intellectual Disabilities (F-70)
Other Titles: Вивчення стану сформованості соціально-економічних знань у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (F-70)
Authors: Скиба, Тетяна Юріївна
Skyba, Tetiana Yuriivna
Keywords: mentally retarded students
socio-economic knowledge
completeness of knowledge
awareness
efficiency of knowledge
ascertaining stage of research
розумово відсталі учні
соціально-економічні знання
повнота знань
усвідомленість
дієвість знань
констатувальний етап дослідження
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Skyba, T. Yu. The Study of the State of Socio-Economic Knowledge Formation in Children with Intellectual Disabilities (F-70). [Текст] / T. Yu. Skyba // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 5 (89). – С. 291-301.
Abstract: The article describes essential characteristics of each quality of knowledge in accordance with the criteria for assessing the academic achievement of students with intellectual disabilities (F-70) in Geography. The basic criteria for studying the levels of students’ socio-economic knowledge are defined and characterized by such characteristics as completeness, awareness, efficiency. Examples of diagnostic tasks that are adequate to the criteria and indicators that allow to obtain baseline data for determining qualitative characteristics of knowledge of socio-economic content of students with intellectual disabilities while studying the course “Geography of Ukraine” (Grade 9) are given. The content and main results of the search and diagnostic stages of the study are highlighted.
У статті проаналізовано роботи науковців з питань методології та методики педагогічних досліджень, їх організації й обробки отриманих результатів, окремих аспектів формування знань соціально-економічного змісту учнів із особливими освітніми потребами. Подано сутнісні характеристики компонентів категорії «знання» відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів із порушенням інтелектуального розвитку (F-70) та змісту діючих навчальних програм з географії для спеціальних шкіл для розумово відсталих учнів. Для кожної зі складових показника «знання» (повнота, правильність, усвідомленість, дієвість) визначено й описано чотири рівні (початковий, середній, достатній, високий) сформованості соціально-економічних знань. Здійснена характеристика основних критеріїв дослідження. Описано організацію і методику проведення педагогічного експерименту, надано якісну характеристику контингенту респондентів, визначено перелік закладів загальної середньої освіти. Наведено приклади діагностичних завдань, які дозволили отримати вихідні дані для визначення якісних характеристик знань соціально-економічного змісту в учнів із порушеннями інтелектуального розвитку в межах вивчення курсу «Географія України» (9 клас). Так, виявлення фактичного стану наявності знань за показниками правильності, повноти, усвідомленості та дієвості здійснювалося на основі аналізу завдань відкритого й закритого типів, виконання яких передбачало обрати одну правильну відповідь на поставлене запитання, дати визначення поняття, заповнити таблицю, скласти схему, заповнити контурну карту, установити взаємозалежні зв’язки. Здійснено аналіз якості виконання завдань учнями, наведено середні показники рівнів сформованості знань соціально-економічного змісту за такими компонентами, як: правильність, повнота, усвідомленість та дієвість. Аналіз отриманих результатів дозволив констатувати необхідність вивчення питання специфіки використання вчителями географії спеціальних шкіл методів, форм, засобів та прийомів формування соціально-економічних знань в учнів із порушеннями інтелектуального розвитку під час вивчення курсу «Географія України» (9 клас), професійної підготовки та готовності педагогічних працівників до роботи в даному напрямі.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7580
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skyba_Vyvchennia_stanu_sformovanosti.pdf1,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.