Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7528
Title: Фразеологічна репрезентація концептосфери «навколишнє середовище» в німецькомовній пресі
Other Titles: Phraseological Representation of the Conceptosphere "Environment" in the German Press
Authors: Литовченко, С. А.
Lytovchenko, S. A.
Keywords: картина світу
фразеологізм
концептосфера
навколишній світ
преса
world view
phraseological unit
conceptosphere
environment
press
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Литовченко, С. А. Фразеологічна репрезентація концептосфери «навколишнє середовище» в німецькомовній пресі [Текст] / С. А. Литовченко // Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць студентів / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, А. М. Коваленко, О. М. Семеног та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 61–65.
Abstract: У статті розглядаються особливості відображення фразеологічної картини світу німецькомовної преси через призму сприйняття людьми навколишнього середовища та погляди лінгвістів на поняття мовної картини світу як інструменту пізнання людиною світу та свого місця в ньому.
In the article are considered features of reflection of the phraseological world view in the German press through the prism of people's perception of the environment and views of linguists on the concept of the linguistic world view as an instrument for the cognition of the world by human being.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7528
Appears in Collections:Актуальні питання філології та методології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lytovchenko_Frazeologichna_reprezentatsia.pdf261,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.