Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7508
Title: Активні методи навчання в контексті гуманізації освіти
Other Titles: Active Learning Methods in the Context of the Humanization of Education
Authors: Фомкіна, Олена
Fomkina, Olena
Кошова, Оксана
Koshova, Oksana
Шурдук, А. І.
Shurduk, A. I.
Keywords: гуманізація
педагогічний процес
ділова гра
активні методи навчання
педагогічні інновації
особистісно-орієнтоване навчання
складні проценти
динамічне програмування
humanization
pedagogical process
business game
active teaching methods
pedagogical innovations
student-centered learning
mathematics for economists
dynamic programming
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Фомкіна, О. Г. Активні методи навчання в контексті гуманізації освіти [Текст] / О. Г. Фомкіна, О. П. Кошова, А. І. Шурдук // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – Вип. 2 (12). – С. 113–120.
Abstract: У статті розглядається ділова гра як педагогічний засіб гуманізації освіти і активна форма навчання, що дозволяє підтримувати постійно високий інтерес студентів до навчання, активізує їх самостійну діяльність та сприяє самореалізації і самоствердженню в реальних ситуаціях. Метою статті є аналіз місця і ролі ділової гри, як активного методу навчання, в розкритті і підтвердженні гуманістичних тенденцій професійної освіти. Аналіз останніх досліджень та публікацій дозволив виділити і сформулювати основні положення, що визначають сутність гуманізації освіти. Реалізація цих положень потребувала пошуку нових форм і прийомів навчання та спонукала до розробки інноваційних педагогічних технологій, однією із яких являється ділова гра, як форма і метод навчання, що моделює предметні та соціальні аспекти змісту професійної діяльності. Практика проведення ділових ігор в Полтавському університеті економіки і торгівлі підтвердила необхідність використання їх у навчальному процесі для формування адекватного уявлення про майбутню професійну діяльність шляхом свідомого, цілеспрямованого засвоєння студентами навчального матеріалу та уміння використовувати його для розв'язання конкретних задач економіки і виробництва. У результаті впровадження активних методів навчання, з'ясовано, що ділова гра сприяє не тільки формуванню спеціально орієнтованих знань, навичок і умінь, а й розвитку особистості, здатної до самореалізації, саморозвитку, самовиховання, що є одночасно і підтвердженням реальності гуманістичних тенденцій в навчальному процесі.
A business game as a pedagogical means of humanizing education and an active form of education, which allows maintaining a constantly high interest of students in learning, activates their independent activities and contributes to self-realization and self-affirmation in real situations is considered in this article. The purpose of the article is to analyze the place and role of the business game, as an active method of teaching, in revealing and confirming the humanistic tendencies of professional education. Analysis of recent research and publications allowed to identify and formulate the main provisions that determine the essence of the humanization of education. The implementation of these provisions required the search for new forms and methods of teaching and contributed to the development of innovative pedagogical technologies, one of which is business game as a form and method of training that simulates subject and social aspects of the content of professional activity. The practice of conducting business games at the Poltava University of Economics and Trade confirmed the need to use them in the educational process in order to form an adequate picture of future professional activities by consciously, purposefully assimilating students of educational material and the ability to use it to solve specific problems of the economy and production. As a result of the introduction of active teaching methods, it has been established that a business game contributes not only to the formation of specially oriented knowledge and skills, but also to personality development capable of self-realization, self¬development, self-education, which is also a confirmation of the reality of humanistic tendencies in the educational process.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7508
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fomkina_Koshova_Shurduk.pdf739,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.