Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7438
Title: Partnership Pedagogy Application in Building the Individual Educational Trajectory of Future Primary Education Specialists
Other Titles: Застосування педагогіки партнерства в побудові індивідуальної освітньої траєкторії майбутніх фахівців початкової освіти
Authors: Казанжи, Ірина Володимирівна
Kazanzhy, Iryna Volodymyrivna
Keywords: individual educational trajectory
partnership pedagogy
partner relationships
New Ukrainian school
child's outlook
self-realization
educational process
blended learning
індивідуальна освітня траєкторія
педагогіка партнерства
партнерські стосунки
Нова українська школа
світогляд дитини
самореалізація
освітній процес
змішаний тип навчання
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Kazanzhy, I. Partnership Pedagogy Application in Building the Individual Educational Trajectory of Future Primary Education Specialists [Текст] / I. Kazanzhy // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 4 (88). – С.39–50.
Abstract: The article is devoted to the actual problem of reforming education in Ukraine. An attempt to systematize the ways of preparing future specialists of elementary school for the construction of an individual educational trajectory of the child by means of partnership pedagogics is made. The tips for the future teacher of the New Ukrainian School on establishing “parents - teacher - students” partner relationships in identifying a personal path for the acquisition of education by the child are suggested. The article outlines the skills necessary for constructing an individual educational trajectory and describes the advantages of using a mixed type of educators learning activity. It is claimed that an individual approach to learning is an important task of any education institution.
Стаття присвячена актуальній проблемі реформування освіти в Україні, зроблено спробу систематизувати шляхи підготовки майбутніх фахівців початкової школи до побудови індивідуальної освітньої траюкторії дитини засобами педагогіки партнерства. Запропоновано поради майбутньому вчителя Нової української школи щодо встановлення партнерських стосунків «учитель – батьки – учні» у визначенні персонального шляху в набутті освіти дитиною. У статті окреслено вміння, що необхідні для побудови індивідуальної освітньої траєкторії, описано переваги використання змішаного типу навчання пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Зазначено, що індивідуальний підхід до навчального процесу ю головним завданням будь-якого закладу освіти. Дослідження останніх років доводять, що створення партнерських стосунків між учасниками освітнього процесу вимагають, перш за все, виключення авторитаризму та будь-яких проявів влади вчителя над учнями. Педагог разом із учнями та батьківським колективом повинні разом іти до спільної мети. При цьому в такій формі взаємовідносин ніхто з учасників не повинен панувати над іншими, а авторитет учителя повинен будуватися виключно на переконанні учнів у чеснотах та компетентності свого наставника. Індивідуальний підхід до навчання – важливе завдання будь-якого закладу освіти, одним із можливих шляхів реалізації завдань даного напряму ю створення індивідуальних освітніх траєкторій, що є цілеспрямованою освітньою програмою, яка забезпечую учневі позиції суб'єкта вибору, розробки, реалізації освітнього стандарту у здійсненні вчителем педагогічної підтримки, самовизначення й самореалізації. Індивідуальна освітня траєкторія орієнтується на існуючий план, але відображає особливі освітні потреби учня в конкретному предметі, які не можуть бути задоволені в загально-класній роботі. У сучасній педагогіці активно використовуються два терміни – «індивідуальна освітня траєкторія» та «індивідуальний освітній маршрут». Ці категорії розглядаються як конкретне й загальне, тобто індивідуальна освітня траєкторія набуваю конкретизації в освітньому маршруті.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7438
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kazanzhy Zastosuvannia pedahohiky.pdf949,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.