Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7245
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни теорія і методика фізичного виховання
Other Titles: Еducational-methodical Complex from Discipline Theory and Methodology of Physical Education
Authors: Прокопова, Людмила Іванівна
Prokopova, Liudmyla Ivanivna
Лоза, Тетяна Олександрівна
Loza, Tetiana Oleksandrivna
Гвоздецька, Світлана Володимирівна
Hvozdetska, Svitlana Volodymyrivna
Keywords: Навчально-методичний комплекс
educational-methodical complex
теорія і методика фізичного виховання
theory and method of physical education
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Прокопова, Л. І. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» [Текст] : [навчально-методичний посібник] для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) / Л. І. Прокопова, Т. О. Лоза, С. В. Гвоздецька. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2019. – 260 с.
Abstract: Програма має наскрізний характер і дає повну уяву про систему підготовки висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця для закладів загальної середньої освіти та спортивних організацій з різним контингентом населення. Посібник передбачає планове, поетапне засвоєння студентами практичних та професійних знань, які передбачають системність і структурування навчально-виховного процесу і базуються на індивідуалізації та диференціації навчання, забезпечують стимулюючу і розвивальну функції отриманих знань, їх самостійність і мобільність у процесі особистісно-орієнтовного навчання. Для кожного етапу навчання програма дає рекомендації щодо оформлення документів учителя фізичної культури. Навчально-методичний посібник – це навчально-методичний комплекс, який розрахований на студентів, магістрів, вчителів фізичної культури, викладачів закладів вищої освіти.
The program has through character and gives complete imagination about the system of preparation of highly skilled, competitive specialist for establishments of universal middle education and sporting organizations with the different conA manual is foreseen by the stage-by-stage mastering planned. For every stage of studies the program gives recommendation in relation to processing of documents of teacher of physical culture.tingent of population.A navchal'no-metodichniy manual is a navchal'no-metodichniy complex, which is counted on students, master's degrees, teachers of physical culture, teachers of establishments of higher education.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7245
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Посібник ТМФВ 2-4 курс 2019.pdf2,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.